Аныяк ада база эр башкы

Бо удаада «ТА»-ның аалчызы — Аржаан Сарыг-оол. Ол — Анеллия, Альфия, Аселия деп 3 чараш кыстарның ынак ачазы, өг-бүлезиниң быжыг чөленгиижи. Амгы үеде Аржаан Сарыг-оол — Кызыл кожууннуң Авырга аттыг элээди уруглар спорт школазының тренер башкызы. Ол чүгле бодунуң уругларының ынак ачазы эвес, а ажыл-агыйының аайы-биле спорт школазында база-ла кыс уругларны өөредип турар. Ооң күш-ажылы-биле «ТА»-ның номчукчуларын таныштырар-дыр бис.

— Аржаан Алексеевич, баштай бодуңарны таныштырып көрүңерем?
— Мен Ээрбек суурга 1991 чылда төрүттүнген мен. Школаны төрээн суурумга дооскаш, Тываның күрүне университединиң күш-культура факультединге өөренип, дээди эртемни чедип алган мен.
— Ам бо үеде кайда ажылдап турар силер?
— 2013 чылдан тура, Кызыл кожууннуң Авырга аттыг элээди уруг­лар спорт школазында оолдар, уругларны өөредип чоруур мен.
— Спорттуң кандыг талаларынга уругларны өөредип турар силер?
— Уругларны хостуг хүрешке өөредип, ооң чажыттарын айтып берип, хүрешке сонуургалын делгемчидип, оларны янзы-бүрү маргылдааларже аппарып, киириштирип турар мен.
— Секцияже кээп турар кыс уруг­лар бар бе?
— Ийе, колдуунда кыс уругларлыг бис. Эр кижиге бодаарга, кыс уругларны хүрешке өөредири дыка нарын болур чорду. Бо чаа өөредилге чылында база кыс уруг­лар саны көвүдээн. Кызыл кожуунда суурлар аразында эң-не көвей санныг хүрежир кыстар — бистиң суурувус­та. Хостуг хүрешти кыс уруглар сонуургап чорууру чоргаа­ранчыг.
— Республикадан дашкаар маргылдааларга киржип турар силер бе?
— Ийе, дыка идепкейлиг киржип, шыырак түңнелдерни эккеп турар бис.
Өөреникчилерим-биле Россия­ның кандыг-даа хоорайларынче барып, маргылдаалар үспейн турар бис. Сибирь иштинге маргылдааларга тиилеп үнүп турар уруглар болгаш Россияның чыынды командазынче кирип турар өөреникчилерим база бар.
— Хостуг хүрешке уругларны өөредип, оларны Россия чергелиг маргылдааларже киириштирип турарыңар дыка эки-дир. Ам-даа улуг чедиишкиннерни күзедим. Аржаан Алексеевич, хүрештен аңгыда, чүнү сонуургаар силер?
— Футбол ойнаарынга дыка ынак мен. Чайлыг үемде-ле ону ойнап азы телевизорга көөр. База бир солун оюн.
— Чаа өзүп олурар мөгелериңерге чагыг-күзелдериңер кандыгыл?
— Ада-иезиниң чагыг-сөстерин эки дыңнаарын, белеткел үезинде бодунга бүзүрелди, чүгле бодун боду ажып тиилеп алган кижи — удурланыкчызын тиилээр деп чүүлдү утпазын күзедим. Кажан-даа сула салдынып болбас!
Аржаан Сарыг-оол-биле чугаала­жып ора, ооң кижизиг, бөдүүн сеткилин эскерип, шынап-ла, тул­ган тренер башкы-дыр деп иштимде бодандым.
Алдынай СААЯ

#Ада_хүнү #эрмөзүбүдүш #аныяктар #тыванын_аныяктар_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Мээң ачам
Следующая запись
Более 300 тысяч регистраций поступило на олимпиаду «Я – профессионал»
Меню