Үениң негелдези-биле ажылдаар

Бо неделяда Тываның Баштыңы болгаш Чазак Даргазының бүрүн эргелерин аңгылаарының дугайында республиканың удуртукчузу Шолбан Кара-оол саналды кииирген. Ол дугайында аныяктар боттарының бодалдарын «Тыванын аныяктары» солун таварыштыр илереткен. Оларның бирээзи чоокта чаа депутатче соңгулдаларга арыг тиилелгени алган Станислав Оюн мынчаар чугаалаан:
— Шолбан Кара-оолдуң киирип турар саналын чөптүг деп санап тур мен. Тываның баштыңы республиканың бурунгаар сайзыралы дээш федералдыг деңнелге ажылдарны доктаамал чорудуп келген. Ол ажыл ам-даа күштелири күзенчиг. А Чазак Даргазының болгаш сайыттар республика иштинде амыдырал-хандырылга айтырыгларын дорт харыылаары болгаш национал төлевилелдерниң амыдыралга боттандырылгазын чорудар апаар-дыр. Ынчангаш республикавыстың Баштыңы-даа, Чазактың Даргазы-даа боттарының ажыл-хүлээлгезиниң аайы-биле улуг харыысалгалыг болуру чугаажок.

, , , , , ,
Предыдущая запись
«Сылдысчыгаш» солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар!
Следующая запись
Уругларга изиг чем
Меню