Ярмаркага борщту хайындырар

Бо чылдың октябрь 14-те Туран хоорайның төп рыногунга «Алдын күс-2022» көдээ ажыл-агый ярмарка-делгези болур. Эгелээри — 11 шакта. Делгелге-ярмаркага тус черниң көдээ ажыл-ишчилериниң бүдүрген барааннарын садар.

Оон аңгыда Бии-Хем кожууннуң девискээринде биче болгаш ортумак сайгарлыкчыларның ортузунга мөөрейни чарлаан. Аңаа «Күс» деп эң тергиин делгелгени, «Чечектер ордузунда мен», «Объективте күс» деп чурук мөөрейин, «Күстүң ыяңгылыг үннери» ыры, шүлүк мөөрейин эрттирер. А эң-не солун чүүл — борщту канчаар хайындырарының дугайында мастер-классты ярмаркага көргүзер.

Мөөрейлерниң негелдезиниң дугайында тодаргайы-биле дараазында телефон дугаары-биле харылзажыр: 8-(39435)2-14-60.

#Тыва #Тува #Туран #Пий_Хем #ярмаркасельхозпродукции

Предыдущая запись
Хоккей в универсальном спортивном комплексе «Субедей»
Следующая запись
Барыын-Хемчикте арагалаашкынга удур демисел күштелген
Меню