Владислав Ховалыг: «Бо чылын Тывада мал чеми белеткээр кампания таарымчалыг чоруп турар»

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада мал чеми белеткээр компанияның кайы хире чоруп турарын сайгарган. Сан-чурагайлардан алгаш көөрге, бо чылын республикада мал чеминиң белеткели эки чоруп турар деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан.

«Чай эгезинде база ортаа үезинде чагган чаъстар оът-сигенниң үнеринге эки салдарлыг болган. Бир гектардан 13 центнер сиген алдынып турар. Ындыг болзажок, дески чүве чок. Бо таварылгада бот-боттарынга дузалажыры чугула. Чамдык муниципалитеттер сигени чегей үнген черлерде коллегаларынга сиген шөлдерин айтып бээринге белен» — деп, регионнуң удуртукчузу дыңнаткан.

Республика бо чылдың кыжынче 245,6 муң тонна сиген-ширбиилди белеткээр планыын база сагындырган.
Тываның үш кожууну сиген белеткээриниң талазы-биле амдыызында мурнуку одуругда: Таңды планын 77 хуу чедирип, 15,5 муң тоннаны кезип белеткээн; Каа-Хем – 60 хуу, азы алды тоннаны кескен, Тере-Хөл үш муң тонна кезип ап, планының 59 хуузун белеткээн.

«Агаар-бойдузувус дески эвес. Мал чеминиң тускай төвүн белеткеп, артыкшылдыг сиген-ширбиилди курлавырлап алыр болзувусса, агаар баксыраарга соңгаардан мал чеми албайн барып болур. Ынчангаш суггарылга ажылын шуудуп алган, суггаттыг черлерлиг черге ону кылыр херек. Регионнуң тускай хөгжүлде планынче ындыг төлевилелди киирип, ону боттандырарының практиктиг планын ажылдап кылыр даалганы республиканың Көдээ ажыл-агый база Экономика яамызынга берип тур мен» — деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Тыва Чазак

#көдээ_ажыл_агыйы

Предыдущая запись
Ак-Довуракта одалга сезонунга белеткел ажылдары
Следующая запись
«Знание»: внедрение инноваций в просветительский процесс
Меню