Тываның база бир ырак-узак девискээри, Мөңгүн-Тайга кожуунга, малчыннар Наадымы болуп эрткен

Мѳңгүн-Тайга кожууннуң Мѳген-Бүрен сумузунуң девискээринге малчыннар аразынга чылдың эртип турар «Биче-Наадым-2023» болгаш кѳдээ ажыл-агыйның хѳгжүлдезинге үлүг-хуузун киирип чораан хоочуннарның мугур харлаан байырлалы болуп эрткен. Малчыннарга тураскааткан байырлыг кежээден аңгыда, Ортаа-Шыкка ус-шеверлерниң болгаш аъш-чем делгелгезин организастаан. Көдээ ишчилерниң байырлалы ча адары, сарлык чарыжы, аът чарыжы, тыва хүреш маргылдаалары-биле уламчылаан.

Мөңгүн-тайгажыларның Наадымының дугайында Дээди Хуралдың депутады Ульяна Монгуш бодунуң блогунда таныштырган:

— Мөңгүн-тайгажыларның Наадым байырлалында эң-не онзагай мөөрей — сарлык чарыжы болду. Ооң тиилекчизи Тоолайлыгдан арга-дуржулгалыг малчыннарның өг-бүлези Нина Саттың малчын турлаандан сарлык мунукчузу Очур Сат болган. Хөй уруг-дарыглыг өг-бүле боттарының ажы-төлүн болгаш уйнуктарын чажындан көшкүн малчын кижиниң ажыл-ижинге өөреткен.

Тоолайлыгның сарлыктары 1, 2, 8-ки черлерни ээлээн. Чарыштың эгезинде-ле бүзүрелдии-биле бажынче мурнай үнген. Оларның сарлык чарыжынга чедиишкинниг болганының чылдагаанын алыр болза, Тоолайлыгда сарлыкты ам-даа малчын турлаглар аразынга көжер-дүжерде, машина-балгат орнунда ажыглап чоруур. Сарлыктар хүн бүрүнүң чоруунга-даа херек. Чарыш Наадымның киржикчилеринге сонуургалды, өөрүшкүнү чедирген. Маргылдааның кол деткикчизи 80 харлыг күш-ажылдың хоочуннуң өг-бүлези, төрелдери болган. Олар 21 киржикчини шаңнаан. Ол ышкаш Наадым байырлалын организастаарынга «Мөген-Бүрен» КУБ-туң директору Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржак үлүг-хуузун киирген.

«Дуңмаларымның, оолдарымның аът малга, шары малга ынак чоруун деткип, өөрүшкү-биле көрүп чоруур мен. Ачавыс аныяанда, 55 харлыг назынында, аъдының бажы эрте хоя берген-даа болза, ававыс Нина Сааяевна аал-коданын кагбаан, уйнуктарын малга ынак оолдар кылдыр кижизидип чорууру — ававыстың дорт кижизидилгези. Ийи кыс уйнуктарын 8 харлыындан тура сарлык саар саанчылар кылдыр өөредип алган, ам бо хүнде улуу 14, бичиизи 11 харлыг кылын саанчы кыстар болган», «Өшкү-Саар Аракчааевна черле шыдаар! Онза Наадым болган-дыр, деткикчилерге буяны эглип келир-ле болзунам!», «Улуг өгбем Балдаа Шигжитовичиге 80 харлаан байырлалы-биле кадыкшылды күзедим. Ожум, топтуг хоочун» деп, Ульяна Монгуштуң бижииниң адаанда мөңгүн-тайгажылар боттарының санал-бодалдарын илереткен.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

#Наадым_Мөңгүн_Тайга

Чуруктарны социал четкилерден алган

Предыдущая запись
Будут проводить профилактические мероприятия с отдыхающими
Следующая запись
Кара-Чыраа школазында септелге ажылдары дооступ турар
Меню