Тараалаң Таңды кожуунда Наадым байырлалы эртип турар

#көдээ_ажыл_агый

Таңды кожууннуң төвүнде көдээ ажыл-ишчилерниң байырлалы эртип турар. Байырлыг хемчегни ТАР-ның 100 чылынга тураскаатканын сагындыраал.

Таңдының ажыл-ишчи чону Наадым байырлалын улуг өөрүшкү-биле, хей-аът көдүрлүүшкүннүг уткаан. «Наадым! Тараалаң, бай Таңды кожууннуң ажыл-ишчи чону 2 чыл Наадымнаваан, чаңгыс черге мындыг хөйү-биле чыглып көрбээн болгай бис! Бай-Хаак суурнуң кудумчулары, Абросимов аттыг стадионнуң девискээри чон-биле долган. Байырлыг чыскаалга булуң бүрүзүнден киржикчилер келген. Кижилерниң арыннарында аас-кежиктиң, өөрүшкүнүң хүлүмзүрүү чайнап турарын көргеш, ала-чайгаар удур хүлүмзүрүп, билдинмес өөрүшкүге алзы бээр-дир! Байырлал-биле, таңдыжылар! Наадым-биле, чонувус!» — деп, таңдыжылар социал четкилерде өөрүшкүзүн илередип турар.

Наадым хүннеринде таңдыжыларга Тываның Чазаандан, янзы-бүрү ведомстволардан төлээлер кээп, байырын чедирип турар. Мурнакчы ишчилерни шаңнап-мактаан. Бо чылдың мурнакчы малчыны, Таңдының алдарлыг чылгычызы Леонид Оюнга кожуун чагыргазы мотоциклди белекке берген. Ол ышкаш «ТАР-ның 100 чылы» муниципалдыг хөрек демдээн муңчы малчын Семен Оюнга тывыскан. Семен, Раиса Оюннар – Таңдының үлегерлиг өг-бүлелериниң бирээзи деп таңдыжылар билир. Оон-даа өске көдээ ажыл-агый адырында мурнакчы ишчилер шаңнал-макталдарга төлептиг болган.

Наадым байырлалында янзы-бүрү мөөрейлер, хемчеглерге республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан төлээлер киришкен. База бир онзагай мөөрей: тараадан тыва далганны кылыры. Бо мөөрейге киржири чамдык албан черлериниң ажылдакчыларынга чаңчыл апарган болгаш, чылдан чылче улам мергежип турары илереп турар. Харын-даа Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый яамызының сайыды Сергей Ондар тараадан тыва далган кылыр мөөрейни түңнеп тура, эгелээшкинни онзалап демдеглээш, өске кожууннарга болгаш республика чергелиг хемчеглерже киирерин сүмелээн.
Наадым байырлалынга тураскааттынган хөл-шыдыраага маргылдаа база эрткен. Бо удаада Таңдыдан бир өг-бүле тиилекчилер болганы онзагай. Бай-Хаактан башкы Чинчи Бүрбү база ооң оглу, 10-гу классчы Маадыр хөл-шыдыраага тиилээннер. Шыдыраачылар салгалы Солангы Оюн база-ла тиилекчилерниң санынче кирген.

Таңдыжылар кожуун Наадымын байырлап тургаш, мурнакчы аныяк малчыннарны база демдеглээн. Амгы үеде кожуунда «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг», «Чаа сорук» губернатор төлевилелдеринде 70 өг-бүле хаара туттунган. А ниитизи-биле малчыннарның, көдээ ажыл-агыйларның саны 200 ашкан. Ооң-биле чергелештир кожуунда мал бажы көвүдеп турар. А суур черде аныяк малчыннарның немежип турары дээрге-ле, уруг-дарыын база көдээге азырап, күш-ажылга кижиздери болур. Бо талазы-биле бодалын өөредилге сайыды А. Храмцов бодунуң блогунда бижээн: «Көдээ суурга уруг-дарыг азыраары амыр эвес. Оларны бүгү талазы-биле сайзыралдыг кижизидери берге болуп артпышаан. Боттарының арат ажыл-агыйын чедиишкинниг сайзырадып чоруур аныяктар Шолбан, Айлуна Санчы-оолдарның өг-бүлезинге Өөредилге яамызының болгаш бодум хуумдан байырым чедирдим. Олар 5 ажы-төлүн күш-ажылгыр, кызымаккай кылдыр өстүрүп чоруурлар».

Бо хүн Таңды кожуунда Наадым байырлалының ийиги хүнү уламчылап турарын сагындыраал.

Таңдының медээлеринден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Тере-Хөлде чырык хандырылгазы үзүктелиишкин чок
Следующая запись
Чадаанажылар экологтуг акцияга киришкен
Меню