Сураглыг тараажы Арыг-Үзүү школазындан

Бөгүн Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү ортумак школазының тургустунганындан бээр 75 чыл оюн демдеглеп турар. Школаның байырлалынче аңгы-аңгы чылдарның доозукчулары келген. Оларның аразында янзы-бүрү мергежилдерниң кижилери бар. Ук школаның доозукчузу Эрес Мандан-оол тарааны тарып, оон тыва далганны белеткээш, региондан дашкаар, харын-даа өске чурттарже садып-саарып турары аныяк-өскенге үлегер-чижектиг.

Чурукта: Улуг-Хем кожууннуң өөредилге эргелелинде ажылдап чоруур Аяс Домаажык, ТР-ниң парламентизиниң дептуады Артур Чаш-оол, республикада сурагжаан тараажы Эрес Мандан-оол база школаның ажылдакчылары Урана Салчак, Ираида Кыртынмай.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
О самопрезентации узнали студенты СПО
Следующая запись
Новая группа врачей-добровольцев из Тувы отправилась на Донбасс
Меню