Саян Тюлюш: «Чеди чүзүн малды кадарары кижиниң бодундан хамааржыр»

Саян Тюлюш – тура-соруктуг, бурунгаар базымныг, эрес-кежээ аныяктарның бирээзи. Ол ада-иезиниң арга-сүмези-биле мал-маган кадарар чымыштыг ишти шилип алгаш, шынчызы-биле бараан бооп чоруур. Саянның ава, ачазы шагдан тура, ада-өгбезиниң мал-маганнын өстүржүп, кадаржып келген болгаш, мал кадарар ажылдан ол-ла хевээр салдыкпааннар.
Өг-бүлениң хеймер оглу аныяктарны деткээн төлевилелге киржип, ийи чүс баш санныг шээр малды хүлээп алгаш-ла, ада-иези-биле демнежип, Бак-Ыяшта чаа кыштагны тудуп ап, кызымаккайы-биле малчыннап чоруурун Чаа-Суур сумузунуң удуртукчулары чугааладылар.

Аныяк малчын ийи чыл бурунгаар Айбек Түлүштен шээр малды хүлээп алгаш, онча-менди кадарып, өстүргеш, эрткен чылын Айдыжан, Тана Давааларга дамчыдып берген. Ол чымыштыг ажылының дугайында мынчаар таныштырган:

— Боду-ла кызымаккай болза, малдың баш саны чылдың-на өзүп чоруп каар чорду. Төрүлге үезинде туда тургаш, чаш малды онча-менди камгалап алырга-ла, артканы ажырбас. Чүс баш хойдан ол-ла хире чаш хураганны камгалап ап келген бис. Хүлээп алган ийи чүс баш хойну дараа­зында аныяк малчынга бериптерге, ботка артып калган малды улаштыр өстүрүп, кадарып тур мен. Коданда бода малывыс база бар, ада-ием, катым, кат-ием дыка улуг дузаны көргүзүп турарлар. Мал ажылынга демниг чорук херек, бодумнуң эш-өөрүмнү мал кадарарынче кыйгырар-дыр мен.

Шынап-ла, аныяк малчынның кыйгырып, чагып олурары чөптүг, демнежип алгаш-даа, малды кадарып болур. Малдан халбактанырга, бай-шыырак чурттаар деп, чоннуң чугаазы кончуг шын дизе частырыг турбас. Саян ону элдээрти чугаалап олурду, бо өг-бүлени онзалап демдеглээри чугула.

Аал-чурттуң ээзи Саян Викторович малының баш санын өстүрүп, кадарып турар, а өөнүң ишти Аңгыр-Чечек Аясовна дээди эртемниг эмчи, аныяк өг-бүлениң үш харлыг оглу ачазы-биле кады аалында. Бо чайын куда-доюн база эрттирип алган аас-кежиктиг өг-бүле болуп турар.
Аныяк малчыннар чайын малын семиртири-биле, Чайлаг-Хемче көжүп, аңаа тайгалаар­лар. Хемниң ол-бо талазында аалдар-ла хөй, аразында хоочун малчыннар база бар, олар чоок­та чаа өгленген, малчыннаан аныяктарга арга-сүмезин чугаалап олурарлар. Аржаан суглуг Чайлаг-Хемге чайлааш, күзегже көжүп келгеш, малынга чем белеткээр дээш, Сарыг-Хөлдүң делгем шынаазындан сиген-ширбиилин кезип ап, чай чок-ла боорлар. Кыштадыр малга дөрт-беш машина ишти сигенни кезип алырга, ажырбас деп чугаалаар болду. Аныяк малчыннарга эге дээрезинде ажыл белен эвес болур. ада-иези, төрелдериниң деткимчези чугула херек дээрзи билдингир. Саян биле Аңгыр-Чечектиң ада-иелери уругларынга деткимчени көргүзүп чоруур үлегерлиг өг-бүлелер болур. Оон ыңай Өвүр кожууннуң болгаш Чаа-Суур сумузунуң удуртукчулары Саянның өг-бүлезин ажылгыр, кызымаккай, чымыштыг иштен чалданмас, ажыл-агыйы шуудай берген, хөй-ниити ажылынга идепкейжи аныяктар дээрзин мактап демдег­лээннер.
Мындыг онза аныяк өг-бүледен үлегер-чижек алыры чугула.

А.Базыр-оол.
Авторнуң тырттырган чуруктары.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Деткимчени көргүзүп турар
Следующая запись
Дорога к успеху
Меню