Ногаа дүжүдү — өг-бүле бюджединге камналга, харын-даа орулга

Тес-Хем кожууннуң Шуурмак сумузунуң орулгазы эвэээш өг-бүлелери-биле часкы огород ажылдарының дугайында профилактиктиг беседаларны чоруткан. Көдээ черниң чурттакчыларынга огород тарыыры кезээде актуалдыг айтырыг бооп артпышаан. Харын-даа огородчулар ортузунда чарыш чоруп турар: кым кандыг ногааны, фруктуну, катты тарып алганыл, шуптузу солун. Күш-ажылгыр, сонуургак кижилер чаңчыл болган ногаа-чимистен аңгыда, чаа-чаа сорттарны тарып эгелээн.

Профилактика субъектилериниң специалистери боттарының арга-дуржулгазы-биле солчуп, чедимчелиг дүжүдүнүң чажыттары-биле үлешкен.

Профилактиктиг чугаалажыышкыннарның соонда бодунуң холу-биле ажаап, өстүрүп алган дүжүдү өг-бүле бюджединге камналгалыг, а кым-бир кижиге харын-даа орулгалыг бооп болурун түңнээннер.

Предыдущая запись
«Бис — Чыргал-оолдуң төлдери бис» отчеттуг концерти болуп эрткен
Следующая запись
 В Тес-Хемском кожууне во второй день проведения профилактического мероприятия «Суррогат» изъято 2788 бутылок алкогольной продукции (пива) без соответствующих документов
Меню