Кызыл кожуунда часкы хову ажылдары уламчылап турар

Бо чылын Кызыл кожууннуң часкы тарылга ажылдарында 13 ажыл-агый киржип турар. Тарылганың ниити шөлү 1895,9 га, ооң иштинде мал чеминиң культураларын 1517 га черге: чаңгыс чылдың оът-сигени — 1507 база хөй чылдың — 10 га. Картофельди 307,8 га, ногаа аймаан 71,1 га черге тарыыр.

Кожууннуң чагырга чери ажыл-агыйлар-биле сырый ажылдап, үрезин садып алырының керээлерин чарарынга, кывар-чаар чүүлдер садып алырынга деткимчени көргүзүп турар. Тус черниң 13 көдээ ажыл-агыйы ниитизи-биле 479,2 тонна үрезинни 22146,2 муң . рубльге садып алыр керээлерни чарган.

Үрезин сөөртүрүнге 6 хууда КАМАЗ марканың чүък машиналары бар. Амгы үеде 11 ажыл-агый үрезиннерин сөөртүп алган. 540 га черде мал чеми тарыттынган. 280 га черде картофельди база 35,8 га черде ногаа культураларын тараан.

Предыдущая запись
«Улусчу картофель» губернатор төлевилели
Следующая запись
Ийи эмчиниң кудазы
Меню