Кызыл болгаш Таңды кожууннарда картофельдиң дүжүдү чаагай болган

Тываның аграрлары картофель дүжүдүн ажаап дооскан. Көдээ ажыл-агый яамызының дыңнатканы-биле алырга, 2,6 муң га черден 26 муң тонна дүжүттү алган. Республика иштинде ортумак дүжүттүү 100 ц/га болган, эрткен чылын ук көргүзүг 110 ц/га турганын сагындыраал. Эң-не хөй картофельди Кызыл болгаш Таңды кожууннар алган.

Ооң-биле чергелештир 385 га черден 4 муң тонна ногааны ажаап алган. Тараа культураларын 3 кожуунда бүрүнү-биле дооскан. Каа-Хем, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл кожууннар планын 100 хуу күүсеткен, а Таңды биле Бии-Хемде ажыл ам-даа уламчылавышаан.

#урожай2022 #выращиваниеовощей #сельскоехозяйство #Тува

Предыдущая запись
Дайынчыларның өг-бүлезинге одаар ыяшты белеткээн
Следующая запись
Объект HPR — 638
Меню