Дүжүт ажаалдазы

«Улуг-Хем кожуунда дүжүт ажаалдазы эки деңнелде чоруп турар. Көдээ ажыл-агый культураларын 2972 га черде тараан турган. Тараа 500 га черде тарыттынган. Амгы үеде дүжүт ажаалдазы штаттыг чурумда ажылдап турар, улуг бергедээшкиннер чок. Кожуунда 81 машина-трактор дүжүт ажаалдазында хаара туттунган, оларның 17-зин көдээ ажыл-агыйын сайзырадыр күрүне программа таварыштыр алган бис. Сиген кезилдези 100 хуу күүсеттинген, «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелиниң 40 киржикчилеринде база «Чаа сорук» төлевилелиниң 6 киржикчилеринде сиген-ширбиилди чедер кылдыр белеткээн» — деп, Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазының хүлээлгезин түр күүседип турар Аржаана Даржаа илеткээн.
— Силерниң илеткелиңер сагыжымга кирзе-даа, эки дүжүттү алган-даа болзуңарза, ол дүжүттү садып-саарарынга чеже керээлер чардынганыл? Чеже өг-бүле орулганы алырыл? Бо айтырыгже кичээнгейни углаары чугула – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
Мира КОНГУЛ-ООЛ
#Чазак #Тыва #аппаратхуралы #Караоол #подготовкакзиме #сборурожая #стопкоронавирус #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
COVID-19
Следующая запись
Мөңгүн-Тайгада байдал
Меню