Чаа-Хөлде Шагаа

Чаа-Хөл кожууннуң малчын коданнарында Шагаа байырлалдары эгелээн. Кожуун чагыргазының дыңнадып турары-биле алырга, Чаа-Хөл суурнуң «Хараганныг Ховуга» Давид, Саида Бадыларның аал өдээнге бо чылгы ээлчегде Аргалыкты малчыннарының Шагаа байырлалын эрттирген. Байырлыг кезээн Чаа-Хөл кожуун чагыргазының оралакчы даргазы Б.Б. Чулдум келген чонунга байырын чедирип, ол кезектиң эң улуг база эң аныяк малчыннарынга суй-белекти тудускан.
Малчыннар, келген аалчылар тыва улустуң аас-чогаалынга, канат тыртарынга, шоодай кедип алгаш халыырынга, аът шалбадаарынга, аът дериинге болгаш улуг, аныяк аът чарыштарынга идепкейлии-биле киржип, сагыш-сеткилинден арыг агаарны тынып, амданныг аъш-чемни, аяк шайны ишпишаан, мага хандыр дыштанып алганнар.
Чыылганнарга кожуун эмнелгезиниң мурнундан А. А. Дагба-Лама хамчыктыг аарыг дугайында, ном саңының ажылдакчылары Шагаа байырлалының чолукшулга, кадак сунарының дугайында дыңнадыгларны кылып, көдээ ажыл-агый килдизиниң специализи Опай А-Х.А. малды шын хайгааралга алырының база харыысалгазынын дугайында буклеттерни үлээн.
Мөөрей бүрүзүнге киришкен киржикчилерни, аал өдээнге келген аалчыларны хол куруг үндүрбейн, улуг бичии чонунга белектерни берип, Аргалыкты аалдарынга ажыл-ижинге ажыглаар аъш-чемниг даалыңнарны, кадакты сунуп үдээннер.
Бедик деңнелге белеткенип, келген чонун чалгааратпайн, оюн-тоглааларны назы-хар аайы-биле, бөлүктер аразынга эрттиргени солун болган. Тывызыктажып, йөрээл сөзүн сөглеп, кожаңнарны хаяларга чаңгыландыр бадыргылап, шоодай кедеринге, канат тыртарынга аал бүрүзүнден идепкейлиг киржип, өртектиг белектер-биле шаңнатканнар. Аът дерии, аът шалбадаарынга, аът чарыжы онзагай демдеглеттинип, келген чоннуң хей-аъдын көдүрүп турган. 14 харга чедир бичии оолдар аразынга хүреш чидиг демиселге эрткен.

#Шагаа
#ХараганныгХову
#ЧааХолкожуун
#тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«APTARA FASHION» II-ги этниктиг мода болгаш садыг-делгелге эртер
Следующая запись
Подготовка к пожароопасному сезону 2021 года
Меню