Бай-Тайганың аныяк малчыннары

 

 • Бай-Тайга кожууннуң Шуй сумузунда «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери Хеймер-оол, Любовь Салчактарның өг-бүлези биле #Тыванын_аныяктары#Сылдысчыгаш солуннарның корреспондентизи #Алдынай_Саая ужурашкан.
  Салчактарның өг-бүлези Шуй сумузунуң Базырак-Адаа деп онза, чараш черде чурттап турарлар.
  Аныяктар чаптанчыг 2 бичии уругларлыг, улуу — 6-гы классчы, бичиизи — 2-ги классчы. Олар — ыраккы Каа-Хемниң дугаары 1 ортумак школазының өөреникчилери. Чажындан-на күш-ажылга ынак, дыштанылгазының үезинде ада-иезинге кээп, мал-маган, бажың ажылдарынга дузалажып турарлар.
  Уругларының авазы Кызыл хоорайда бо берге аарыгдан аараан кижилерни эмнеп, карактап уйгу-дыш чок ажылдап турар.
  Мал-маганын колдуунда-ла уругларының ачазы болгаш хөй санныг акы-дуңмалары карактап, азырап турарлар.
  Найыралдыг аныяк өг-бүле 2018 чылда 200 баш хойну хүлээнип алгаш, улаштыр бо 2020 чылдың чайын аныяк өг-бүлеге 200 баш хойну дамчытканнар.
  — Хеймер-оол Бугачевович, өг-бүлеңерде бо губернатор төлевилелинге киржир деп үзел-бодалды кым эгелээнил?
  — Бистиң ук-төөгүвүстен алырга, чер-ле малчыннар ажы-төлү бис. Миннип кээримге-ле, көдээ аал, мал-маган-биле өскен мен. Уругларым авазы-биле сүмележип, чугаалашкаш, киржир кылдыр шиитпирлээн бис.
  — Бо чурттап турар чериңер малга кайы хире таарымчалыгыл?
  — Бо черни анаа эвес шилип ап, малывыс тудуп чоруур бис. Маңаа авам-ачам суг малын азырап чорааннар. Малга таарымчалыг, ынчалза-даа бо хүнде чидиг айтырыывыс – суг. Суглап алыры дыка берге. Чүгле машина дузазы-биле суглап ап турар бис.
  — Амгы үеде кандыг мал-маган тудуп чоруур силер? Кышка белеткелиңер кандыг?
  — Бис чайын 200 баш хойувусту дамчыткан болзувусса, боттарывыска 300 ажыг баш хой арткан. Ону дыка эки түңнел кылдыр көөр-дүр бис. Хойдан аңгыда, инектерлиг база чылгылыг бис. Кышка белеткел – ыяш, хөмүр, сигенивис белен.
  — Губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң мурнундан аныяктарга чүнү чугаалаксаар-дыр силер?
  — Эки үре-түңнелдиг ажылывыс дээш Чазактың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдан хүн батареязын шаңнаткаш дыка өөрдүвүс. Амгы үеде бисте чырык бар, дыка-ла эки-дир. Чазактың бо эгелеп каан төлевилели көдээ черлерде чурттап турар аныяк өг-бүлелерге дыка ажыктыг, оларга улуг деткимче деп бодаар мен. Ынчангаш аныяктарны мындыг ажыктыг төлевилелдерге идепкейлиг киржирин кыйгырдым!
 • #Бай_Тайга #губернатортөлевилели #аныякөгбүлегекыштаг #малчыннар #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар
Предыдущая запись
Тываның солуннары электроннуг хевирде
Следующая запись
Бай-Тайга кожуунда «Эзирлерниң уязы» төлевилел боттанып турар
Меню