БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА КҮСКҮ ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ КИДИН ТҮЛҮК

593

Бөгүн Чазактың аппарат хуралынга Бай-Тайга кожууннуң төлээзи күскү дүжүттүң элбек болганын дыңнаткан. Ук кожуунда ажыл-агыйның угланыышкыны — көдээ ажыл-агыйы болганда, чурттакчы чон ынаар хаара туттунган. Кожуун бо хүннерде мал чемин 103 хууга күүсеткен. Бо үеде агаар эки, шупту чон шөлде, картофель болгаш борщ наборун 1438 өг-бүле тарааш, дүжүдүн алган.
Бо чазын көдээ ажыл-агый яамызының деткимчези-биле, кывар-чаар чүүлдерни үндүрүп бергенинден база чоннуң идепкейи-биле буга арыктарын арыглап, ажыглалче кииргенинден тараа дүжүдү канчаар-даа аажок хөй болган. Амгы үеде берге айтырыг — кожуунда комбайн чедишпес. Бо хүннерде кожуунда чаңгыс эрги комбайнның артык кезектерин саткаш, ажыглалче киирген. Оон аңгыда чанында кожа чыдар Барыын-Хемчик кожууннуң комбайн машина-техниказын ачылап алыр дугайында чугаа чоруп турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының сайыды Айдын Дунга Бай-Тайга кожуунче тараа дүжүдүн өй-шаанда ажаап алыры-биле, машина-техниканы мөөңнээрин дааскан.

, , , , , ,
Предыдущая запись
«Ногаан Россия»
Следующая запись
ЧАА САЙЫТ
Меню