Ажыл-ишчи Саттар

Саттарның өг-бүлези 2020 чылдың чазынында «Кыштаг» төлевилинге киришкен.
Ынчан Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан сумузунуң чагыргазы хөй ажы-төлдүг Александр, Тайгана Саттарның өг-бүлезинге доктаап, оларны шилип алырын саналдаан. Оон бээр ийи чыл эрте берген. бо чылдың чайынында аныяк малчыннар Александр, Тайгана күрүне шугуму-биле алган хойларының бажын онча-менди кылдыр хүлээдипкен.
Улаштыр ийи чыл дургузунда алдынган хураганнар болгаш анайларын азырап эгелээн, амгы үеде оларның дунгужун төрүүр шээр малы 350 ажыг баш четкен. Хойдан аңгыда аныяктарның коданында чылгы, бода мал хөйү-биле өзүп, немежип турар. Бо чайын кааң, оът-сиген чедир үнмээн-даа болза, 20 тонна сигенни кезип, белеткээш, кышка курлавырлап алганнар.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#көдээ_ажыл_агый

Предыдущая запись
В Туве подведены итоги видеоконкурса «Лес — наше богатство»
Следующая запись
Дмитрий Чернышенко: за 2 года на основе аналитики ЦУР было принято более тысячи управленческих решений
Меню