Аныяк малчын кыс

Бодунуң изиг-соок дивес, чымыштыг ажыл-ижиниң дугайында 26 харлыг аныяк малчын, 2 уругларының авазы, 8 кады төрээннериниң угбазы, дуңмазы Ай-кыс Лангаа мынчаар таныштырды: — 2020 чылда 200 баш хойну хүлээнип алдывыс. Белен чүве кайда боор, ынчалза-даа черле ук-төөгүмден малчыннар улус бис, кырган-ачам Виктор Чалбаа бүгү назынында малчыннап келген. Ону дөзээн-даа чадавас мен, уругларымның келир үезин бодап, оларга тодуг-догаа
белеткеп эгелээр бис. Чоогувуста кырган-ачамның сиген кезип чораан шөлдери менде салгал дамчып чедип келген. Мээң адым кырында шуптузун кылдырып алган бис. Ынчангаш мал чемин белеткээриниң талазы-биле бергедээшкиннер чок. Эрткен чылгы сигенивис ам-даа артып каан. Чүгле кышкы үеде суг айтырыы харын берге. Чайын чогум чанывыста кара-суг агып чыдар. Кыжын хем донуп каарга, байдалывыс бергедей бээр. Аныяк малчын кыс-биле суг айтырыының дугайында чугаалажып турдувуста, көдээ ажыл-агый эргелелинде база-ла аныяк агроном Бора-Хөл Энмеккей кудукту машина-биле кастырып алырга, чарыгдалын дуглап бээр апарган деп сүмезин катты.
— Бодум 8 кады төрээнниг мен, улуглары өглүг-баштыг – Кызыл хоорайда ажылдап-чурттап чоруурлары бар. Бичиилери – школачылар. Ам бо үеде чанымда дузалакчым Алдын-Чечек дуңмам Новосибирск хоорайда студент кижи. Банк херээниң талазы-биле мергежилди чедип алыр дээш кызымаккай өөренип турар. Чайын меңээ, аалга, кээп дузалажыр, а күстен эгелээш, мен эът-чемим-биле дуңмамга дузалажыр мен – деп, Ай-кыс чугаазын уламчылады. Аныяк малчынның уруу күзелдии-биле садикче барып турар. Бичиизи чаа-ла 1,4 харлыг. Күстен бээр садикче киирер болзувусса эки, школачыларывыс өөрени бээрге, уруг алыр кижи чок артар деп, Ай-кыс сагыш-сеткилин үлешти.

Алена НАН-ХОО,
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруу.
Долузу-биле «Тыванын аныяктары» солундан номчуп болур.

#наадым2021 #күшажылчыкижилер #аныякмалчыннар #улугхем #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ТУВЫ ГОТОВИТСЯ К «АВГУСТОВСКИМ» СОВЕЩАНИЯМ 
Следующая запись
Лекция-фильм «Об истории вакцинации»
Меню