2023 чылда Тывада малчыннарның Наадым байырлалының хүнүн тодараткан

Тываның Чазаа август 13-те малчыннарның Наадым байырлалын эрттирерин доктааткан. Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазы регионалдыг байырлалдар дугайында хоойлуга дүүштүр ол хүннү чылдың-на доктаадыр.Ол ышкаш Сайыттар кабинеди чоннуң хөглээшкини каяа эртерин айтыр – ооң мурнунда чылдарда ышкаш, бо чылын Наадым байырлалы Тываның найысылалы Кызылдан ырак эвесте Тос-Булакка болуп эртер.

Чоннуң байырлалы улуг-хүнде таваржы бергени-биле, август 13-түң дыштаныр хүнүн август 14-че – понедельникче чылдырган. Тургустунганындан бээр 102 чыл болган Республиканың хүнүн Тыва август 15-те демдеглээр, ынчангаш республиканың чону августа 4 хонук – август 12-ниң субботазындан эгелээш, 15-тиң хүнүнге чедир дыштаныр.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Наадым болгаш Республика хүннерин белеткеп эрттирер яамылар база ведомстоларга чогуур айтыышкыннарны берген. Байырлал хемчеглери эртирер черлерни чаагайжыдып, аштаар, хоорай-биле автобус аргыжылгазын организастаар, хөй чон чыылган черлерге корум-чурумну болгаш айыыл чок чорукту хандырар.

Предыдущая запись
Күзелин амыдыралда боттандырган
Следующая запись
Юлия Баранова: Кызыл — удивительное место, творческое и всеобъемлющее
Меню