Тывада 38 культура албан черлери пушкин картазында коштунган

Тывада 4,5 муң аныяктар пушкин картазын ажыглап турар. Ол дээрге культурлуг программага киржир эргелиг 14-22 харлыг аныяктарның чүгле 33 хуузу болуп турар, ынчангаш республика чазаа өөреникчилер болгаш студентилер аразынга картаны канчаар алырын тодаргай тайылбырлаан информастыг кампанияны бо чоокку үеде эгелээр.
«Пушкин картазы» федералдыг программа эрткен чылдың сентябрь 1-ден Россияда ажылдап эгелээн. Өзүп олурар салгалдың культурлуг деңнелин бедидип, российжи, делегей культуразын база уран чүүлүн өөрениринче уругларны болгаш аныяктарны хаара тудары – ооң кол сорулгазы. Баштай картаны 3 муң рубльдиг, а 2021 чылда 5 муң рубльдиг берип эгелээн. Күрүне чылдың-на январь 1-де, программа ажыглакчызы аныяк кижи 23 хар четкижеге чедир, пушкин картазынче акшаны шилчидер.
Республиканың Культура болгаш туризм яамызының медээзи болза, төлевилел-биле 2021 чылдың сентябрьдан тура 33,5 муң билеттерни садып, 900 хире хемчеглерни эрттирген.
Сентябрь ортаа үезиниң көргүзүү-биле, Кызылдың база республика кожууннарының 38 культура албан черлери: 5 кинозал, 8 муниципалдыг театр, 11 культура-дыштанылга организациялары, 3 төп библиотека системазы база 11 улуг республика албан черлеринче пушкин картазын ажыглап кирип болур. Ылаңгыя Национал хөгжүм-шии театры, Тываның күрүне филармониязы, Тыва культура төвү, Тываның күрүнениң ойнаарактар театры, Алдан-Маадыр аттыг Национал музей, Политиктиг шаажылалдар төөгүзүнүң музейинде хемчеглерже билеттерни садып турар.
Чыл төнчүзүнге чедир программада коштунган албан черлериниң санын 65 чедирери көрдүнген.
Күрүнениң картаже шилчиткен акшазын чыл төнчүзүнге чедир чарыырын сагындыраал. Пушкин картазы-биле чүгле чурттап турар регионунда эвес, Россияга аян-чорукчулап чорааш, хемчеглерни көрүп болур. Программага киржир дизе, Күрүне ачы-дузазынга бүрүткеткеш, учет бижимелин долдургаш, «Госуслуги. Культура» капсырылганы киирип, пластик азы виртуалдыг картаны алыр. Капсырылгада афишаны көргеш, бар акшазын көрүп, билетти садып алыр.
#тыва_чазак
Предыдущая запись
Об условиях «Льготной ипотеки
Следующая запись
Имеющим категории здоровья «А», «Б», «В» не предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации
Меню