Тыва культура төвүнге волонтерлар херек

Август айның 16-19 хүннеринде чылдың эң-не улуг культурлуг болуушкуну – «Азия төвүнде хөөмей» IV бүгү делегейниң фестивалы болуп эртер. Аңаа делегейниң тергиин хөөмейжилери, киржикчилер, аалчылар база сонуургалдыг кижилер чыглыр.

«Азия төвүнде хөөмей» фестивалының үезинде эки турачылар аалчыларны Танзыбейден уткуур, республиканы таныштырар, англи, моол, көрей, кыдат дылдардан тыва дылче очулдурар дээш оон-даа өске ажылдарга киржир.

Бир эвес кыдат, моол, кыргыз, англи дылдарны эки билир болза, культурлуг болуушкунга киржир арга бар. Ооң-биле чергелештир аныяк кижи янзы-бүрү чоннарның чаңчылдары, культуразы-биле таныжар, культура адырында ат-алдарлыг, чогаадыкчы кижилери-биле дорт чугаалажыр аргалыг болур.

Эки турачылар чагыгларын июль 27-ге чедир Тыва культура төвүнге чедирер. Адрези: Кызыл, Ленин кудумчузу, бажың 7.

Е-mail: ctyva@yandex.ru
Харылзажыр телефону: 2-35-71

Предыдущая запись
В России работает программа молодёжного и студенческого туризма: vk.cc/cflgi2.
Следующая запись
Тергиин ногаажы
Меню