«Саяннар» 53-кү сезонну хагган

Дүүн Балгазын суурга «Саяннар» театрының түңнел концерти болган. Олар республиканың аңгы-аңгы булуңнарынга четкен болгаш, 53-кү сезонун хаап турары ол.

«Төрээн Тывавыстың кожуун, суурларында көрүкчүлеривиске бисти чылыг-чымчак уткуп-хүлээп, диңмиттиг адыш часкап, театрның чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын сонуургап чорууру дээш өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Силерниң шын сеткилиңерден үнген сагыш-сеткил хайныгыышкыны, адыш часкаашкыннары – бистерге эң-не үнелиг чүүл.

А барып четтикпээн кожууннарывыстың көрүкчүлеринге муңгаравазын диледивис. Шупту чүве ам-даа мурнувуста. Албан ужуражыр бис! 54-кү театр-концерт сезону ажыттынгыже!» — деп, саянжылар социал четкилерде бижээн.

#культура

Предыдущая запись
Арысканга кыргылда мөөрейи эрткен
Следующая запись
Тожудан кыска медээлер
Меню