Найырал – кижилерниң аразында эң-не үнелиг чүүл

Республикавыста аныяк блогерлери­вистиң бирээзи Чиңгис Сараманы силер­ге таныштыраал. Эш-өөрүнүң адаа­ры-биле «Сарамчик» дээр болгай бис, ол кайгамчык чараш оолдарның бирээзи дээр болза, чазыг эвес. Бодун шын алдынып билир, хөглүг, баштак, ырлаар, самнаар. Бүгү талазынга салым-чаяанныг.

— Чиңгис, силерниң дугайы­ңарда билип алыксап чоруур улус база хөй боор. Бодуңарны таныштырып көрүңерем.
— Кызыл хоорайга 1993 чылда авам, ачамның улуг оглу бооп төрүттүнген мен. Авам – эмчи мергежилдиг, ачам – буддизм философиязының башкызы. Менден бичии эр дуңмам бар. Кызылдың дугаары 3 школазынга өөренгеш, 2011 чылда доостум.
— Кандыг мергежилдиг силер?
— Бодумнуң күзелимни чедип ап, 2 дээди эртемни доозуп, инженер-тудугжу болгаш экономист мергежилдиң дипломнарын алган мен. Ол ам бо үеде меңээ дыка улуг чедиишкин болгаш өөрүшкүм. Сургуул үелеримде «Даңгына, Тажы» мөөрейлеринге идепкейлиг киржип, тиилеп турдум.
— Бо үеде чүнү кылып, кайда ажылдап турар силер?
— Блогерлер командазының кежигүнү болгаш «Эне-Сай» ыры-хөгжүм студиязының артизи мен. Оон аңгыда куда-дой, төрүттүнген хүн байырлалдарже чала­дып барып, чурук тырттырып турар мен.
— Дыка-ла солун болгаш чай чок ажылдыг-дыр силер. «Эне-Сай» студиязының дугайында сонуургадыр силер бе?
— Студиявыста Тываның талантылыг ажы-төлү хаара туттунган. Тыва, орус дыл кырынга амгы үениң попса, рэп ырыларын ырлап, солун видеоклиптеривис-биле улуг-биче чонну өөртүп, кожуун, суурларже удаа-дараа үнүп турар бис.
— Блогер болур деп бодал силерге канчап база кажан тывылганыл?
— Россияда билдингир рэпэр Элджейниң «Минимал» видеокливинге киришкеним соонда, блогер болуксаар күзелим одунган. Бо үеге чедир солун чуруктар, биидеңнерни Тик–Ток болгаш инстаграм четкиге салып, бижидикчилеримге чуртталгамда чүү болуп турарын хүн бүрүде сонуургадып турдум. Ам харын инста, Тик-Ток бистиң чуртувуста ажылдавайн барганы-биле, шупту блогерлер тг-каналче көжүп эгелээнин эскерген боор силер.
— Блогер эштериңерниң дугайында чугаалап көөр силер бе?
— Бистиң блогерлер командазында шиитпирлиг, дидим базымныг, бурунгаар көрүштүг кижилер бар. Олар – мээң 2 дугаар өг-бүлем. Найырал – кижилерниң аразында эң-не үнелиг чүүл. Хүн бүрүде шупту ажык чугаа­лажып, өөрүшкү, муңгаралды деңге үлежип, бот-боттарывысты деткижип, хүндүлежип чоруур бис. Чараш черлер кезип, агаарлап, сагыш-сеткиливистен ойнап-хөг­леп, хөй бижидикчилеривиске солун биидеңнер кылырынга ынак бис.
Анапа, Гелленджик курорттарже чораанывыс уттундурбас солун болган. Чаа-чаа чүүлдерни карактарывыс-биле көрүп, билип ап, сеткиливистен дыштанган бис.
Бистиң блогерлер командазы кадыы кошкак уругларлыг өг-бүлелерге ачы-буян чедирип, дузаны кылып турар. Акцияларывыска бүгү тыва чон дем­ниин көргүзүп, киржип чоруурлар. Ол дээрге дыка улуг буян деп санаар мен.
— Блогерлер амыдыралында өскерлиишкиннерни каксы чугааладың, Тываның аныяктары инста, Тик-Токту чоктаан бе?
— Тываның дыка хөй интернет ажыглакчылары Instagram, Тик-Токтан чорупкан. Бүдүн чуртта Instagram, Facebook хагдынган. Ооң чылдагаанын билир бис. Meta компанияның бистиң шериглеривиске, чуртувуска удур кыйгырыглары. Бир эвес тыва аныяк-­өскенни алыр болза, олар дыка муңгараваан деп бодаар мен. Чүге дизе Интернет делегейин ВК, тг-канал таварыштыр дөмей-ле ажыглап турар бис. Харын-даа телеграмда «Тыва блогерлер» деп каналды безин ажыткан. Россияның алдарлыг артистери-даа, политиктери, черле интернетте идепкейлиг хамаатылар шупту ВК, телеграмче шилчип келген болгай. Бисте база ындыг.
Алдынай СААЯ.
#тыванын_аныяктары_блогер

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг: Чон-биле дорт харылзаа — чугула угланыышкын
Следующая запись
Испытал свою минуту славы
Меню