Көрүкчүлер херек

Дүүн чазактың аппарат хуралынга коронавирус аарыының үезинде культура албан черлериниң ажыл-чорудулгазының дугайында чугаалашкан.
«Тываның Баштыңы чурттакчы чоннуң чүгле кадыкшыл байдалынче эвес, а оларның сагыш-сеткил хөөнүнче, хамаатыларның аразында коммуникативтиг негелделеринче сагыш салып турары өөрүнчүг. Бо талазында республиканың культура албан черлериниң киирип турар үлүг-хуузу эвээш эвес. Хуралга бистиң сайыдывыс Алдар Тамдын пандемия үезинде культура адырының ажыл-ижиниң дугайында илеткээн. Бо чылдың 9 айының дургузунда культурлуг офлайн-хемчеглер эрткен чылга деңнээрге, 65 хууга эвээжээн. Ынчалза-даа онлайн-хемчеглерниң саны көвүдээн болгаш, ооң көрүлдезинде оранчок хөй чон хаара туттунган. Ында көрүкчүлерниң саны 3,5 сая чедип турар» — деп, республиканың культурлуг амыдыралының дугайында тайылбырны Виктория Хомушку кылган.
Оон аңгыда Алдар Тамдын культура албан черлеринге массалыг хемчеглерни көрүкчү залдарның 25 хуузун ажыглавышаан эрттирерин саналдаан. Шак ындыг практиканы өске регионнар база ажыглап турар. Чижээлээрге, хемчеглер үезинде көрүкчүлерни шыдыраа хевиринге олуртуп, залдың чүгле 25-50 хуузун долдуруп болур.
Сайыттың бо саналын аныяктар изиг күзелдии-биле деткип, социал четкилерде боттарының бодалдарын бижээн. Тываның хөглүглер болгаш тывынгырлар клувунуң идепкейжилериниң бодалы: — Культура сайыдының саналын деткип тур бис! Бо үеде «Каткыда шупту дең» деп кайгамчыктыг төлевилеливисти боттандырып доозуп турар бис. Аңаа кадыкшылының аайы-биле кызыгаарлыг аныяктар бир дугаар ойнаар, а көрүкчүлер чокта, кандыг «КВН» турар боор. Чогуур шиитпирни үндүрерин аажок манап тур бис.
Алена НАН-ХОО
Чуруктарны Интернеттен алган.
#тыва #культура #работатеатра #КВН #молодежь #зритель20#тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Ай-кыс Кыргыска чаа бажыңны берген
Следующая запись
Назы четпээн уруглар ортузунда кем-херек үүлгедиишкини
Меню