Буян Мылдык — тулган танцычы

«Тываның аныяктары чугаалап тур!» дамчыдылганың аалчызы – Буян Мылдык.

— Бөгүн бистиң аалчывыс – театр болгаш танцы, балет артизи Буян Мылдык. Чаңчыл езугаар бирги айтырыывыс: боттарыңарны таныштырып көрүңерем.
— Кызылга төрүттүнген мен. Хоорайның 7 дугаар школазын дооскаш, эрге-хоойлу талазынче өөренип кирген мен. Ону чедир өөренмейн, Кызылдың уран чүүл колледжизинче кирген мен. Хореография салбырын өөренип дооскаш, «Саяннарже» ажылдап кирдим. Ооң соонда бот-өөредилге-биле «ВСГИК»-тиң дипломун холга алдым. Ам-даа улаштыр магистратураже өөренир күзелим бар. Амгы үеде хөгжүм болгаш танцы таетрында ажылдавышаан, брейк дансты танцылап тур мен. Мээң танцыга сонуургалым 6-7 класстарда брейк данстан эгелээн.
Авам полицияга ажылдап чораан, ачам – эмчи. Бодум Новосибирск хоорайга шериг албан-хүлээлгем эрттирген мен. Хостуг үемде кештен кылыг­ларны чагыг езугаар ап, ону садып-саарып турар мен.

— Тренериңер кым турганыл? Каяа белеткенип турдуңар?
— Ынчан дыка хөй оолдар брейк дансты сонуургап турган бис. Баштай школавыска, кудумчуга-даа танцылап турдувус. Мөөрейлерге киржип эгелээривиске, эживистиң авазы уштап-баштап турган. Оон чоорту Ярыгинге бөлгүмче барып эгелээн бис.

— Стартинейджер мөөрейлеринге киржип турдуңар бе?
— Мен Стартинейджерге таварышпаан мен. Мэрниң кубогу деп маргылдааларга киришкилээн бис.

— Брейк данстан балетче канчап шилчий бергениңер ол?
— Чогум шуут-ла балет база эвес. Национал танцылар. Красноярскыже өөренип кирип тургаш, ында брейк данс аажок сайзыраңгай деп билир турган мен. Ынчангаш өөредилгем-биле чергелештир хостуг үемде брейк дансты уламчылаар сорулгалыг турдум.
Ынчалза-даа ындыг амыр эвес болган, өөредилгем баксырап эгелээн. Ректор авамче долгааш, мээң багай өөредилгемни дыңнаткан. Ынчан документилеримни алгаш, Кызылдың уран чүүл колледжизинче кирип алган мен.

— Амыдыралыңарда дөмей-ле танцыга чедип келген ышкажыл силер. Колледжке өөренип турган үеңерни таныштырып көрүңерем.
— Меңээ баштай анаа-ла кудумчудан чедип келгеш, танцы «станогунуң» артынга туруптары берге болган. Балеттерниң чуга хептеринге, чешкаларынга база таарзынмаан мен. Ынчалдыр 1 чыл эрте берген. Оон меңээ шериг албан-хүлээлге эртериниң дугайында дыңнадыг келген.

— Шериг соонда катап-ла уран чүүл колледжизинге келдиңер бе?
— Ийе, баштай шеригге тургаш, чартык чыл хире хореогра­фияже дедир келбес боор мен деп бодап турдум. Ооң соонда, чартык чыл эрткенде, колледжте кураторумже долгааш, катап өөренирин дугуржуп алган мен. Ынчалдыр шериг соонда, колледжке өөредилгем уламчылааш, нацио­нал танцыларга сонуургалым оттуп келген.
Бир дугаар гастрольдааным база улуг рольду ойнаан. Уфага хөй-хөй чоннарның массалыг танцы-самын көргеш, ооң кайгамчык чаражын эскерип көрген мен. Чоннарның танцылары дыка улуг ужур-дузалыг болур: чижээлээрге, «Эзирниң самын» алыр болза, ону күүседип тургаш, кижиниң иштики сагыш-сеткили, хей-аъды көдүрлүр.
Алена НАН-ХОО белеткээн
хууда чуруктар

Предыдущая запись
Начын Ооржак — каш дакпыр чемпион
Следующая запись
«Я смог это сделать!».     
Меню