Бисте саналдаар чүүлдер хөй

Дүүн Тываның Баштыңы #Шолбан_Кара_оол Туризм талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузу Зарина Валерьевна Догузова-биле албан-езунуң чугаалажыышкыннарын кылганын бодунуң блогунда бижээн.
Чугаалажыышкын хей-аът соруктуг болгаш барымдаалыг болган дээрзин ол дыңнаткан. «Кажан федералдыг удуртукчулар бистиң Тывавыстың ховар онзагайын, эң ылаңгыя туризм талазы-биле дыка эки билири кезээде өөрүнчүг болурунга чөпшээрежиңер. Амгы үениң амыр эвес байдалдарында кижилер дириг бойдустан камгалалды дилеп, хары угда каш янзы бойдустуң зоналарынга: чартык тундраның девискээрлеринден элезинниг бүүрелчиннерге чедир, тайга-сынны көрүп, даглыг хемнерни, изиг база соок аржааннарга чедип болур аргалыг. Бо бүгү шупту бистиң Тывавыста бар.
Зарина Валерьевна бо шупту айтырыгларны чүгле дыка эки билир эвес, а регионнарның потенциалы-биле Россияны хөгжүдеринге база чаңгыс чер-чурттугларывыстың дыштанылгазынга туризм сайзыралдың драйвери болурун чедип алыр талазы-биле тодаргай сайгарылганы кылган.
Аалчыларны хүлээп алырынга таарымчалыг кылдыр хөйнү кылган бис: чаа «Эне-Сай» аалчылар комплекизи бар, Кызылдың аэропортунда амгы үениң чаа ужар болгаш хондурар дилиндээ бүгү делегей чергелиг статусту алган, бо чылын Хандагайты-Боршоо хөй талалыг эрттирилге пунктузун чаартып кылыры-биле документилерни дооскан. Ында тудуг ажылдары эгелээн. Ростуризмниң мөөрейлеринге ыяап киржир бис, ооң бетинде бисте саналдаар чүүлдер хөй» — деп, ол дыңнаткан.
Самир Аспан-оол, Тывада Студентилер эвилелиниң даргазы: — Шолбан Кара-оолдуң чугаазын сонуургап көрдүм. Шынап-ла, республикавыста өскээртен келген турисчилерге сонуургадып болур чүү-даа бар. Ындыг онзагай булуңда чурттап чоруурумга, дыка чоргаарланыр мен. Ону мээң студент эш-өөрүм база дыка эки билир. Бис чыл санында аныяктар-биле чыглып, янзы-бүрү төлевилелдерни #КомандаТувы2030 чыышка сайгарып, ону боттандырып турар бис. Бо чылын Чеди-Хөл кожуундан эживис база туризмге хамаарышкан төлевилелди камгалап алган. Ол Хову-Аксы суурнуң девискээринде астынчак көвүрүгнү септеп кылыры-биле төлевилелди тургускан кижи. Ынчангаш Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң эгелээшкиннеринге изиг күзелдиивис-биле катчыр бис.
Алена НАН-ХОО
#Ростуризм #Тыва #Караоол #Тыванын_аныяктары_солун

Предыдущая запись
Тоолумуну ыдып берейн, төлүм
Следующая запись
Уругларның эрге-ажыын камгалаары
Меню