Суг – дириг амыдыралдың үндезини

Кызыл кожууннуң Целинное суурунда кудуктарны эде кылып турар. Чоокка чедир суурнуң 10 кудуунуң аразындан чүгле үжү ажылдап турган. Чурттакчы чон суглаарда, чаңгыс талаже безин элээн херии черже кылаштаар.
Ынчангаш Улусчу эгелээшкиннер чылында үрелик кудуктарны септеп, чамдык кудумчуларже чайгы хоорзаларны чоруткан. Бо ажылдарның түңнелинде 10 кудуктуң 6-зы ажыглаттынып эгелээр. Суурнуң 1778 кижи санныг чурттакчы чону суг-биле хандырттынар. Ол ышкаш ногаа-үнүш аймаан тарып, мал-маганны азыраарынга эптиг байдал тургустунарга, хамаатыларның орулгазы 4-7 хууга көвүдээр.
Кудуктарның септелгезин сентябрь ң-ке чедир доозарын планнаан. Аңаа 54 эр кижи ажылдаар. Ниитизи-биле улусчу эгелээшкинни боттандырарынче 2021 чылда – 2671 муң рубль чарыгдаттынар, ооң иштинде республика бюджединден – 2000 муң рубль, муниципалдыг бюджеттен – 400 муң рубль, бюджеттен дашкаар – 271,04 муң рубль.
Ажылды кылыры-биле хууда сайгарлыкчы Аян Хертек-биле керээни чарган. Ол 1901,8 муң рубльди шиңгээткен азы 71,2 хуузу болур.
Эрткен неделяның медээзи-биле алырга, кудуктарның девискээрлерин аштап-арыглаан. Суг колонкаларының дээвиирин септээр тудуг материалдарын садып эгелээн. Бо хонуктарда кудуктарны эде кылып дооскан. Ында улуг доскаарларны салып, хоорзаларны чорудуп турар.

#годнародныхинициатив #кызылскийкожуун #вода #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Артас Санааның холунуң үжүүн салган футболкаларны ойнадып турар
Следующая запись
Побежали в кино! В театр! На выставку!
Меню