Малчыннарга деткимче

Тывада мал ажыл-агыйы аажок сайзырап турар. Бистиң малчыннарывыс быжыг мөзү-бүдүжү-биле кандыг-даа бергелерни ажып эрте бээр. Ынчалза-даа ол чүүл бистиң харыысалгавысты бичии-даа кошкатпайн турар. Улусчу эгелээшкиннер чылында тыва чоннуң чаңчылчаан ажыл-агыйынга амыдырал-чуртталгазын бараалгаткан малчыннарывысты деткиир ужурлуг бис.
Тываның орук-трансопрт комплекизиниң яамызы малчын турлагларга чедир 12 метр чедир көвүрүг тударынга херек материалдарны садып алырынга акша-хөреңги-биле дузалаарын саналдаан. Бо мөөрейни деткип тур мен, төлевилел бүрүзү херек кырында амыдыралга ажыглаттынып, чонга ажык-дузазын чедирер ужурлуг деп, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг дүүн кежээ бодунуң блогунда бижээн.
#тыва #улусчуэгелээшкиннерчылы #врио #ховалыг #малчыннар #аныяктар #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Курс на обновление: «Единая Россия» подвела первые итоги предварительного голосования 
Следующая запись
Саяногорскиде тыва студент берге байдалда
Меню