«Чоннуң сүлдези» төлевилел Сүт-Хөл кожуунга четкен

«Чоннуң сүлдези» төлевилелди Улусчу эгелээшкиннер чылынга база ТАР-ның 100 чылынга хамаарыштыр республиканың чурттакчы чонунуң ортузунга боттандырып эгелээн.
Төлевилелдиң кол угланыышкыны – тыва  чонувустуң сагыш-сеткилин, иштики мөзү-шынарын, хей-аъдын бедидер, буурул баштыг бурунгу тыва өгбелеривистиң муң-муң чылдар дургузунда хумагалап келген улусчу чаагай чаңчылдарын суртаалдап нептередир, ооң дузазы-биле бичии чаштарывысты, өзүп орар аныяк-өскеннеривисти амыдыралдың чараш чүүлдеринче угландырып, быжыг туруштуг, ада-чуртунуң алдар-адын бедик тудар төлептиг хамаатылар кылдыр кижизидеринге, төрээн тыва дылывысты сайзырадыры болур. Чоокта ча Тыва үндезин культура төвү, Камбы-лама Эргелели, тыва национал оркестр, хөөмейжилер эвилели, хүреш, аът, ча, Федерацияларының киржилгези-биле «Чоннуң сүлдези» төлевилел Сүт-Хөл кожуунга аалдап кээп,  культурлуг чырыдыышкын ажылын чорутканын сагындыраал. Төлевилелдиң кежигүннери аңгы-аңгы бөлүктерге чарлып алгаш, аныяктарга мастер-класстарны көргүскен.
Демир олуттуг Инек чылының Шагаа айында бедик хей-аъттыг эгелээн «Чоннуң сүлдези» төлевилелдиң буянныг ажыл-чорудуунга ак орукту, чайынналчак чедиишкиннерни Сут-Хол кожууннуң толээлекчилер Хуралының мурнундан байырны чедиргенин сүт-хөлчүлер дыңнаткан.

#Годнародныхинициатив #Улусчуэгелээшкиннерчылы #СүтХөл #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Чоннарның найыралы
Следующая запись
Кыс уругларның эрте иштелири
Меню