Таңдыда тудуг адыры шалыпкын чоруп турар

#Тудуг

Таңды кожууннуң чагырыкчызы Алик Монгуш Дүрген суурда эге школа болгаш Бай-Хаакта МФЦ, ХБАБ албан черлериниң оран-сава тудуун хынап көрген.

«Суурларывыста тудуг адырының хыналдазын чоруттум. Тудуг объектилериниң ажыл-чорудулгазын ам-даа шапкынчыдары чугула. Үзүктелиишкин турбас ужурлуг» — деп, Алик Монгуш дыңнаткан.

Оон аңгыда кожууннуң удуртукчузу Бай-Хаак школазының коллективи-биле ужурашкан. Башкылар-биле чаа школа тудуунуң дугайында актуалдыг айтырыгны сайгарып чугаалашкан.

«Башкыларның санал-бодалдарын дыңнап алыры — улаштыр ажыл-херекчи шиитпир үндүреринге херек. «Авангард» подрядчикке төлевилелдиң эскизин кылырынга ажыглаары-биле, шупту саналдарны чедирер бис. Школаның директорунуң хүлээлгезин күүседири-биле Ольга Санчыны база Өөредилге эргелелиниң начальниги Аржаана Чамбалды башкыларга таныштырдым. Оларга бүдүрүкчүлүг кады ажылдажылганы күзеп тур мен» — деп, кожууннуң бирги удуртукчузу демдеглээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Бии-Хем кожуунга картофель хүнүн эрттирген
Следующая запись
Терлиг-Хаяда көвүрүг тудуу доозулган
Меню