Бай-Тайга кожуунда «Эзирлерниң уязы» төлевилел боттанып турар

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкини-биле “Эзирлерниң уязы” спортчу төлевилел чедиишкинниг боттанып турар.
Бай-Тайга кожууннуң Хемчик ортумак школазында «Эзирлерниң уязы» деп губернатор төлевилели-биле сес ханалыг өг хевирлиг кылдыр кылдынган хүреш залы бо чылдың октябрь айдан тура, ажыглалче кирген.
Хүреш залын бичии оолдар, уругларны спортка хаара тудуп, күш-дамыр сайзырадыр угланыышкынныг кылдыр кылган.
Дуржулгалыг тренер башкылар хостуг хүреш, тыва хүреш болгаш самбога уругларны өөредип турар. Секциялар эртенги үеде 9-10 шактарда болгаш дүъш соонда 4-5 шактарда болуп эртип турар.
«Чазактың эгелээни спортчу төлевилел бичии чаштарга болгаш аныяктарга дыка дузалыг. Бистиң сумунуң чону шалыпкыны аттыг тудуг ажылдарын доозупкан. Хүрешке сонуургалдыглар саны бисте кайы көвей. Бир бөлүкке-ле 10-15 кижиден көвүдевес кылдыр бөлгүмнерниң ажылын пандемия үезинге дүүштүр кылган. Тренер башкылар хүрештиң янзы-бүрү чажыттарын уругларга айтып берип, оларны шыырак мөгелер болурунга өөредип, белеткеп турарлар. Бо хамчыктыг аарыг үезинде чогуур дүрүмнерни хажытпайн сагып турар бис. Уруглар үнгеш-киргеш, холдарын чуп турарлар. Эъдиниң изиин база үргүлчү хынап турар бис» — деп, школаның директору Ш.Б. Салчак чугаалаан.
«Мындыг чылыг-чырык, чараш, зал ажыттынып кээрге, биске өөрүнчүг-дүр. Бичиивистен тура-ла, хүрешке дыка ынак бис. Башкыларывыстың чугаазын дыңнап, келир үеде улуг мөгелер болур дээш кызып өөренип турар бис» — деп, 8-ки классчы Айыс, Айдыс ийиспейлер боттарының сорулгазын илереткеннер.
Алдынай СААЯ
#губернаторскийпроект #Эзирлерниңуязы #байтайга #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Бай-Тайганың аныяк малчыннары
Следующая запись
Определены победители фотоконкурса «Про Енисейскую Сибирь»
Меню