30 хөй-ниити дыштанылга черлери туттунар

Президент Владимир Путинниң эгелээни «Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилел боттандырылгазы-биле республиканың шупту 19 муниципалдыг тургузугларынга чаа стадионнарны, сесерликтер спорт шөлдерин болгаш өске-даа объектилерни тудар.

Эрткен чылдың апрель 15-тен май 31-ге чедир эрткен онлайн-бадылаашкынның түңнели-биле ол төлевилелдерни амыдыралга боттандырар. Тываның 100 муң ажыг чурттакчызы таарзынган объектилерин шилип алырынга киришкен.

Кызылдың Южный микрорайонунга тудар деп планнаттынган «Тускай шериг операциязының киржикчизи маадырларның парыгы» төлевилел эрткен чылдың ол бадылаашкынга эң хөй үннү алганын регионалдыг Тудуг яамызы дыңнаткан. Төлевилел езугаар 2 га шөлдүг паркка Тывадан ТШО девискээринге мөчээн оолдарның адын сиилбээн тураскаалдыг мемориалдыг комплексти тудар.

Кызыл хоорайда база бир объект – Дружба кудумчузунда аллея. Аңаа дыка чараш ногаан зона турган. Ону ам көскү болдурары-биле, кижи кылаштаар черни чадып, сандайларны салып, ногаанчыдар. Үш кол кудумчуну дургаар — Дружбадан Каа-Хемге база
Интернациональнаяның орук белдирлеринге чедир асфальтылаар.

Чадаана хоорайның «Тос кожуун төвү» төлевилели тиилекчилер санынче кирген. Паркты «Чадаана» стадионунуң артынга кылыр. Уруглар ойнаар, чадаг-тергежилерге база скейт-бордистерге тускай шөлдерни, эрик кыдыынга дыштаныр черлерни чаагайжыдар. «Ча-согун», «Тыва акшалар» база «Тыва үжүктер» темалыг галереяны кылыр. Ол ышкаш кафе база сценалыг шөлчүгешти база тудар.
Ак-Довурак хоорайга база өскерлиишкин көстүп келир. «Ак тоолчургу чугаа» төлевилел улусчу бадылаашкында тиилээн. Ак-довуракчыларның кол чери – Центральная кудумчу амгы үении-биле шиметтинер. Чаңгыс аян-шинчи-биле спорт шөлүн, чаа арт-объектилерни, фото-зоналарны тудар.

— «Ак тоолчургу чугаа» төлевилел хөй үннү алгаш, тиилээнинге өөрүп тур мен. Владимир Путинниң эгелээни «Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң ачызында чурттакчы чон боттарының чурттап турар черлерин чаагайжыдарынга үнүн берген. Ак-Довурак хоорайывыстың Центральная кудумчузунга селгүүстеп кылаштаар аянныг орукчугаштарны тудуп, Кадр-оол Сагды аттыг культура ордузунуң мурнунда шөлдү чаңгыс аян-хевир-биле чаартып чаагайжыдары онза-дыр – деп, хоорайның архитектору Саглай Седи чугаалаан.

Тывага ол төлевилелдерни боттандырарынга федералдыг бюджеттен 100 млн рубльди тускайлаан. Регионга ол программа ажылдап эгелээнден бээр 145 хөй-ниити шөлдери чаагайжыттынган.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.
Чуруктарны интернеттен алган.

Предыдущая запись
В 2024 году в Туве появится 30 мест общественного отдыха
Следующая запись
Барыын-Хемчикте малчын турлагларже баар оруктарны аштаан
Меню