Улусчу эгелээшкиннер чылында студентилерниң үлүг-хуузу

Дүүн ТывКУ-га «Студенчи аныяктарның хамааты эгелээшкиннери» деп төгерик стол эрткен. Аңаа аныяктар боттарының төлевилелдерин таныштырган. Оларның аразында төөгү факультединиң студентизи Артыш Тюлюш воркаут Федерациязын Тывага ажыдар күзелин илереткен. ТР-ниң Баштыңының оралакчызы Саида Сенгии республика иштинде 336 спортчу девискээрлерни кудумчу гимнастиказын кылырынга таарыштыр тургусканын чугаалаан. Ынчангаш студентиниң эгелээшкинин деткип, спорт яамызы-биле кады ажылды чорудуп болурун демдеглээн.
Оон аңгыда геогарфия факультединиң студентизи Аймира Сарыглар «Бир базым бурунгаар» деп төлевилелин таныштырган. Ол бодунуң дуңмазы-биле кады ажыл чок аныяк кыстарны аъш-чем кылырынга өөредип турарлар. Ооң социал угланыышкынныг төлевилели езугаар өөренип алган улус хууда сайгарлыкчы-даа, хөй-ниити чемненилге черлеринге-даа ажылдап болур дээрзин ол шынзыткан. ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика яамызының оралакчы сайыды Амур Увангур студентиниң төлевилелин сонуургап, бир эвес организаторлар, шынап-ла, төлевилелин шын эгелей бээр болза, ооң акшаландырыышкынын ук яамы ап болурун дыңнаткан.
Төгерик стол үезинде бодунуң төлевилелин таныштырып келген студентилерниң шуптузун кичээнгейлиг дыңнаан. Ажык чугаа аныяк кижилерге боттарының амыдыралчы туружун илередир арганы тургускан. Ужуражылга үезинде филфактың студентизи, «Авокадо» педагогиктиг отрядтың командири Дугэр Салчак мынчаар чугаалаан: «Аныяктар дээрге чүгле келир үе эвес, а Тываның амгы үези-дир. Бис бо хүнде ажыктыг чүүлдерни кылыр күзелдиг бис».
#Годнародныхинициатив #2021 #улусчуэгелээшкиннерчылы #ТывКУ #студенты #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ТывКУ-га  LINGUAQUIZ эрткен
Следующая запись
Школачыларның тура-соруун көдүрер шимчээшкин
Меню