Салгал дамчаан ус-шевер – Эрес Донгак

Улуг-Хем кожуундан Эрес Донгак «Социал керээ» программаның эрткен чылгы киржикчизи. Ол 250 рубль деткимчени алгаш, дүлгүүрлер кылыр мастерскаяны ажыдып алганын чагырга чери дыңнаткан.

Ажыр-херээ шуудай берген сайгарлыкчы дүлгүүрлер кылыр материалды, кертиктерин чондурар, үттээр, хоюглаар, ояр станоктарны Москвадан чагыдып алган. Эрес Донгак салган дамчаан ус-шевер болгаш ук станоктарга ажылдаарынга-даа өөренмээн. Кызылда мастерскаяларның ажылын көрүп алгаш, боду-ла сайгарып, ажылдай берген.

Социал ачы-дуза алыкчызы дүлгүүрлер кылырындан аңгыда бижек, хачы, өрүм, баш таарар, эът тыртар машина бистери дээш оон-даа өске херекселдерни чидидип турар. Улгады берген улус бажыңының дүлгүүрүн чидирип алгаш, бо-ла кылдыртып келир. Оон аңгыда дүлгүүрүн сыйып алган, автомашина дүлгүүрлерин кылдыртыр улус база кээп турар.

Эгелеп чоруур сайгарлыкчының кылбас-тутпас ажылы чок, тудуг талазы-биле шуптузун кылыр. Мастерскаязындан аңгыда хостуг үезинде чагыг езугаар чоннуң септелге ажылдарын кылыр. Плитка салыр, чазаныр, эжиктер, соңгалар салыр, чаа туттунган бажыңнарның одалга системазын хайындырар…

Эрес Донгак мастерскаязында идик даараар машиназын тургузуп алган, амдыызында чоок улузунуң идиктерин, сумкаларын септеп, даарап берип турар. Чүгле дүлгүүрлер кылырын эвес, а өске ажылды база шенеп турары ол. Ооң шевери авазындан келген дээр болза, чазыг болбас. Авазы Ымалдай Байыр-ооловна алгы-кеш-биле тоннар, хөректээштер даараар кончуг шевер кижи чораан.

Республикада күрүне деткимчезин алгаш, хууда ажыл-херээн ажыдып, ажыл-биле бот-хандыртынган кижилерниң саны немежип турар. Улуг-Хемде «Социал керээ» программаның ачызында даараныр, баш таарар, чурук тырттырар, чараштаныр черлер, металлдан кылыглар мастерскаязы, эът ыштаар цех, идик септээр дээш оон-даа өске угланыышкыннарлыг биче бүдүрүлгелер ажыттынган.

Предыдущая запись
Военный комиссариат Республики Тыва проводит предварительный отбор кандидатов для поступления в вузы Министерства обороны и федеральных органов исполнительной власти страны
Следующая запись
Менди Уйнук: Болдунар аргажок чүү-даа чүве турбас
Меню