Экономика: эки медээ

Россияның экономиказы болгаш саң-хөө байдалы стабилдиг байдалче кирип турар. Ооң-биле кады российжи акшаның үнези быжыгып кел чыдар.

Барыын чүк чурттары бистиң чуртувуска хамаарыштыр кызыгаарлаашкыннар чорутса-даа, российжи валютаны базып шыдаваан. Хүнден хүнче рубль долларга база еврога хамаарыштыр быжыы-биле өзүп турар. Рубльдуң үнези бадар деп, баш бурунгаар медээлерни чугаалап турза-даа, бо неделяның түңнели-биле алырга, ол болдунмаан.

Төп Банк бирги кызыгаарлаашкыннар соонда, кол ставказын 17 хууга бадырган. Хамаатыларга даштыкыже валютаны шилчидер арганы база тургускан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн

Предыдущая запись
Өске регионга ажылга кирип алыры чиигээр
Следующая запись
Россияның солдаттары украин чонга дузазын көргүскен
Меню