Чурттакчы чонга эки медээ

Эрткен неделяның чугула болуушкуннарының бирээзи – чурттакчы чонга 2021 чылдың июль 1-ден тура, электри энергиязын чиигелделиг тариф-биле санаар шиитпирни тыва чазактың деңнелинде хүлээп алганы болур. Ынчанмайн канчаар, бо хүнде бис свет өртээ дээш 3 акша 82 көпеекти төлеп турар бис. Бо сөөлгү чылдарда коммуналдыг ачы-дуза-даа, чылыг, чырык дээш төлевирлер-даа чүгле өзүп-көвүдеп турганын билир бис. Ынчангаш бир-ле дугаар чырык өртээ 30 хуу эвээш тарифке санаттынар дугайында медээ аныяк өг-бүлелерге өөрүнчүг болбас арга чок.
Алена НАН-ХОО, аныяк ава: — Мен черде бажыңныг мен, ынчангаш чырыктың тариви чылда 2 катап өзери бистиң өг-бүле бюджедивиске дыка берге турду. Бо айга чедир 3 акша 82 көпеекке санап турган. А 2021 чылдың июль1-ден эгелээш, чурттакчыларга болгаш ол категорияга деңнештирген хереглекчилерге бир шакта электри энергиязы дээш төлээр тариф: 3,65 руб./кВт*ч. апарган (36 көпеек чиигеткен).
Хоорайда стационарлыг электри плиталары-биле дериттинген бажыңнанарда, оол ышкаш көдээ суурларда чурттакчылар бир кВТ шакта — 2,55 руб./кВт*ч. төлээр (25 көпеек чиигеткен).
Ая Биче-оол, Кызыл хоорайның аныяк чурттакчызы: — Свет өртээн 30 хууга эвээшти төлээр дээрге черле эки-дир. Чыл санында чырык өртээ өзүп-ле турар. Ам июль 1-де өскен болза, мырыңай 4 рубль ажа бээр чыгыы турган. Бо тариф-биле төлээри безин берге турду. Чурттакчы чонга таарымчалыг ажылдар кылдынып турары өөрүнчүг-дүр.
Оон аңгыда электри энергиязын ажыглааны дээш төлээр тарифтиң эвээжээни хууда сайгарлыкчыларга, албан черлеринге база дээштиг камналга болуру чугаажок.
Мира КОНГУЛ-ООЛ.

#Электриэнергиязы #тариф #аныяктар #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Хөгжүмчүлер, дизайнерлер, самчылар социал ужур-уткалыг төлевилелдерин бараалгадыр
Следующая запись
Пробуем!
Меню