Бурунгаар көрүжү делгем

Тываның база бир ховар чараш кызы, чедиишкиннерлиг хуу сайгарлыкчы Алдынай Норбу-биле ужуражып чугаалаштым.
Алдынай Норбу – Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг суурунга төрүттүнген. 4-кү класска дээр Торгалыг ортумак школазынга өөренгеш, Кызыл хоорайның 5 дугаар школазынга өөредилгезин уламчылаан.
Ада-иези уругларын чажындан-на ажылга ынак болгаш хөй үени номчуттунуп, өөрениринче чарыыр кылдыр кижизиткен.

— Алдынай, школаны каяа дооскан силер? Бо үеде кандыг мергежилдиг силер?

— Кызылдың күрүне лицейин 2004 чылда дооскан мен. Улаштыр Санкт-Петербургтуң күрүнениң полярлыг академиязынче дужаап кирип алган мен. 2-ги курска өөренип тургаш, немей юрист мергежилдиг болуксап, Москваның экономика, эрге-хоойлу институдунче кирип алдым. 2 дээди эртемге өөренири меңээ берге-даа бол, акша-көпеекти бодум ажылдап ап турган мен.
— Күш-ажыл дептериңерниң бирги базымнары кайыын эгелээнил? Ам кайда ажылдап турар силер?

— Төрээн Тывамга 2 дээди эртемниң дипломнары-биле чанып келген мен. Тываның истелге комитединге ажылдап кирдим. Программистен, истекчиге дээр ажылдаан мен. Мени кады ажылдап турар эш-өөрүм дыка деткиир турган. Амыдырал-чуртталгамның айтыкчызы болур, өөм ээзинге аңаа ужуражып, билчип алган бис. Кызымак, эки ажылдап турарымны эскерип, албан-дужаалымны истекчи кылдыр бедиткен. Кажан истекчи кылдыр ажылдай бергеш, өг-бүлемче үем шуут чок калган. Ону дораан эскерип, ажылымдан үнүп, өг-бүлемни шилип алдым. Ам бо үеде чаптанчыг 2 оолдарымга болгаш ынак эжимге чоргаарланып чоруур мен.
— Ажылыңардан үнгеш, ам бо үеде чүнү кылып чоруур силер?

— Амгы үеде хуу сайгарлыкчы мен. Удавас ие болур улуска болгаш чаш уруг эмзирер аваларның кедер хептериниң садыын ажыдып алган мен. Бо ажылым 2018 чылдан эгелээн. Боттарывыс даараныр цехтиг бис. Иштики хептер, божуур бажыңга кедер комплектилер, иштиг улуска сыртыктар, колготкалар, божуур бажыңче ап алыр сумкаларны болгаш оон-даа өске чүүлдерни боттарывыс даарап бүдүрүп турар бис. Продукциявысты мөөңү-биле өске садыгларга берип, чагыгларывыс эки чоруп турар. Ажылымны ам-даа улуг компания кылдыр сайзырадып, өстүрер мен. Бодумга бүзүрелим улуг. Бот-сайгарлыкчы болуп, кажан ажылдакчыларлыг апаарга, дыка улуг харыысалга сеңээ кээр. Ажылдакчыларың-биле эки чугаалажып билир болгаш, оларга үезинде ажылдаан акшазын бээри эң-не кол деп чүүлдү билип, мээң-биле кады үр чылдарда чоруур кижилерни үнелеп, хүндүлеп чоруур мен. Амыдырал-чуртталгада ажык, хостуг болгаш шынчы болуру чугула. Бодунуң бодалдарын ажык илередип, чугаалаан сөзүнге шынчы болур болза эки. Ажылдакчыларым менден чүнү-даа чажырбас, даараныр ажылга чүү-даа туруп болур болгай. Пөстү үреп, өскээр-даа даараптар таварылгалар турар. Ындыг үелерде чажырттынып, чазыпканындан коргуп турбастар. Меңээ келгеш, дорт чугаалаар. Аравыста чугаалажып сүмелешкеш, ол пөстен бир өске чараш хепти үндүрүп, кылыр бис.
— Силер дег бот-сайгарлыкчы болуксап чоруур аныяктарга чүнү чугаалаксаар-дыр силер?

— Бир-ле чаа чүүлдү кылырындан кажан-даа кортпаңар! Бодуңарга бүзүрелиңер улуг болуңар. Кажан-даа чаңгыс черге олурбаңар. Ам ажылын чаа эгелеп турар хуу сайгарлыкчыларга болза, силер дээш ажылдап турар ажылдакчыларыңарны кезээде хүндүлеп, оларның бодалдарын дыңнап өөренип көөрү чугула деп чугаалаксаар-дыр мен.
Эрес-кежээ, амыдыралчы, тура-соруктуг сайгарлыкчының ажыл-агыйы ам-даа шуудаар болзун!
Алдынай СААЯ .
#предприниматель #МСП #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Коронавирустан канчаар камгаланырыл?
Следующая запись
Олимпий оюннарында российжи спортчуларның эң-не аныяа
Меню