Балыктыгдан Ай-кыс Чунчииниң амданныг хлеви

Тере-Хөл кожууннуң чедери берге Балыктыг сумузундан Ай-кыс Чунчии чаңгыс чер чурттугларын хлеб-биле хандырып эгелээнин суму баштыңы Оюмаа Очур дыңнаткан.

Эгелеп чоруур сайгарлыкчы күрүне деткимчези-биле садып алган дериг-херекселинге хлебти быжырып шенээн. Черле быжыртынарынга ынак үш ажы-төлдүг аваның хлевин балыктыгжылар дораан-на чаагайзына берген. “Социал керээ” программаның киржикчизи кол кичээнгейни хлебтиң шынарынче угландырып турар.

Ай-кыс Чунчииниң чаа быжырган, изии хевээр амданныг хлевин болгаш кагжыргайларын сууржулар күзелдии-биле садып ап, деткип турарлар. Ол чоорту хлеб быжырар биче бүдүрүлгезин улгаттырып, чаңгыс чер чурттугларын кондитер кылыглары-биле хандырар күзелдиг.

Суму баштыңының дыңнадып турары-биле алырга, Балыктыгның чурттакчы чонунуң саны – 174.

– Тус черниң чурттакчылары кол нуурузунда хууда дузалал ажыл-агыйында хаара туттунган. 2020 чылда «Социал керээ» программазының киржикчизи ыяш дилиндирер цехти ажыткан. Ук бүдүрүлге туттунуп турар суурга эргежок херек турган.

Ырак-узак сумуга чурттакчы чонну ажылчын олуттар-биле хандырары мурнады боттандырар угланыышкыннарның бирээзи болганда, социал керээге үндезилээн күрүне деткимчези – ажыл-биле бот-хандыртынган улустуң санын көвүдедиринге улуг дөгүм.

Сумуну сайзырадыр база чурттакчы чоннуң материал байдалын экижидер дээш, чоорту тууйбу, кидис, алгы-кеш эттеп даараар, черлик үнүштер болбаазырадыр биче бүдүрүлгелерни ажыдар сорулга салдынган – деп, Оюмаа Очур демдеглээн.

Күрүне деткимчезиниң ачызында суму бүрүзүнде хлеб быжырар черлер ажыттынып турар. Кожуун төвүнден азы өске сумулардан артык чарыгдал үндүрүп, хлеб кылыглары дажыглаарының орнунга боттуң хлеви черле чаагай, өртек-үнези-даа чиик болур.

Предыдущая запись
В Туве стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства
Следующая запись
Специалист Движения Первых Тувы принимает участие в заключительном этапе конкурса «Старший вожатый»
Меню