Бай-Тайгада кышка белеткел

Чимисмаа Кашпык-оол, Бай-Тайга кожууннуң удуртукчузу: — Амгы үеде кожуунда 20 тонна хөмүр курлавыры бар, ооң өртээ 4 муң рубль. Октябрь айда хөмүрнү шупту алган. Бо хүннерге чедир боттарывыстың план езугаар тараа-быдаавыстың дүжүдүн ажаап ап, шыгжаан бис. Комбайнның артык кезектери чогундан комбан багай ажылдап турган, ынчангаш тараада саваң холумаа хөй болган. Хууда араттар база сиген-ширбиилин шупту белеткээн. Кожуунда уругларны боттарының продукциязы-биле чемгерип турар. Картошка өртээ 18 рубль, эъттиң өртээ кожуунда 250 рубль. Оруктар амдыызында эки, ниити байдал кожуунда чүгээр.
Предыдущая запись
Арбаттың тудуу оожум темпилиг
Следующая запись
Кожууннарже хөмүр сөөртүлгезин контрольдаан
Меню