Ажылымга дыка ынак мен

Эвелина Семис-ооловна Байсклаң – кезээде чогаа­дыкчы дилээшкинде, бир-ле ажыктыг чүвени бодап алган чоруур алдын холдуг даараныкчы, «Эва» дизайн-студияның ээзи. Аныяктар ооң ачы-дузазын көрүп, боттарының оруун тып, орулгазын ажылдап ап чоруур дээр болза, улуг-ла частырыг чок. Ол ажылын мынчаар таныштырган.
— Мээң ажылым 2008 чылда эгелээн. Чөленгииживис болуп чораан ачавыс ол чылын хенертен чок апарган. Моральдыг когаралдан аңгыда, материалдыг шаптараазыннар тургустунуп келген. Уруг­ларым — бичии школачылар. Айда 30 муң орулгалыг тургаш, хенертен 3 муңга чедип келген. Уругларым азыраары-биле, бир-ле чүвени кылыр ужурлуг мен… Бир хүн олуруп алгаш, саазынны ийи чаргаш, бир талазынга күрүнеге болгаш бодумга ажылдаарымга, эки-багай талаларын бижээш, бодумга ажылдаар болзума — чүнү кылып билир мен дээрзин бижип алдым. Чем кылып, быжырттынып, дааранып, быжып билир болган мен. Ийи шынарның аразындан шилип кээримге, даараныкчы, быжыкчы дипломум бар, ол талазы-биле черле ажырбас хире болган…
«Кызыл» аалчылар бажыңынга бичии өрээл хөлезилеп алгаш, дааранык­чылар өөредип эгеледим. Өөредип шыдаар мен бе деп иштимде дыка сүрээдеп, коргуп турган мен. Баштайгы өөреникчилерим эки даа­ранып, боттары база ажыл-херээн ажыдып эгелээрге, иштимде чоргаар­ланып, бодумга бүзүрел улгадып келген.
Шеверлерниң башкызы амгы үеде албан-езу-биле өөредип болур лицензияны кылдырып алган. ТР-ниң чонну ажылга хаара тудар төп таварыштыр ажыл чок арткан хөй ажы-төлдүг, орулгазы эвээш иелерни өөредип турар. Оларны чүгле өөредир эвес, мергежил чедип алгаш, бодунуң ажыл-херээн ажыдып азы чондан чагыглар хүлээп, орулга ажылдап алырын база өөредип турар. «Эва» дизайн-студияның өөредип, углап-баштаан кадыннары үш муң ажа берген. Оларның аразында бодунга ажылдап чорупкан улус эвээш эвес.
Оон аңгыда Шагаа, Март 8 байыр­лалдарын уткуштур тыва национал идик-хеп даарап өөренир 3 хонуктуң мөөрейин чарлаары чаңчыл болу берген. Бир дугаар чараш кылдыр даарапкан кижилерни шаңнал манап турар. Шуут дааранып билбес улус-даа келгеш, башкының өөредии-биле бир-ле хепти даарап алыр. Аңаа 25 хардан 50 ажыг харга чедир херээжен чон чыглып келир. Оларның аразынга 2, 3 хире орулгазы эвээш азы хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерден иелер халаска өөренип ап турары эки.
Эвелина Байсклаң ийи кызын төлептиг кижилер кылдыр өстүрүп, өглеп-баштап алган. Ийи кыс уйнуктуг. Дуржулгазы улгаткаш, янзы-бүрү дизайнерлер мөөрейлеринге жюри кежигүнүнче чалаттырып, ооң үзел-бодалын, сүмезин дизайнерлер айтырып турар апарган.
Бир-ле чүвени бодап алган турар чаңчылдыг. Кадыының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг улуска «Тускай мода» төлевилелди ажылдап кылгаш, тускай улусту подиумче үндүрген чери база бар. Ынчан ТР-ниң Экономика яамы­зы саң-хөө талазы-биле деткээн. Өөреникчилери-биле демнежип алгаш, бир кижиге-ле үш аңгы хепти шүмнеп даарап бергеннер.
А 2020 чылда Сайгарлыкчыларны деткиир төптүң бергени 30 муң акшазы-биле тускай демдек кылдырып алган. Ол дээрге база бир чадаже бедээни ол. Ынаар тускай демдектиг визиткалар, пакеттер, блокноттар кирип турар. Ону база-ла Тываның сайгарлыкчыларын деткиири-биле, Кызылга кылдырып алган болду. Дааранып өөренир уруглар чүнү-даа албайн, чүгле демир-үжүк, карандаш ап алгаш келир апарган.
Келир үеде Этниктиг мода бажыңынга ажылдаар уругларым өөредип ап турар мен. Аңаа олар боттарынга акша ажылдап алырындан аңгыда, янзы-бүрү буянныг ажыл-иштиң киржикчилери болур. Эки чүве кылырга, кижиге муң-муң катап эглип келирин билир мен деп, ол чугаалады.

АРЖАНА ЧАМЗЫРЫН.
#тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Путин посетил координационный центр правительства
Следующая запись
Киберволонтержулар: интернет делегейинге айыыл чок чорук
Меню