Тывада мобильдиг хүлээп алыышкын комиссиязы ажылдап турар

Бо хүннерде республиканың барыын чүк районнарында Республиканың мобильдиг хүлээп алыышкын комиссиязы ажылын чорудуп турар. Маршрут Өвүр, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Улуг-Хем кожууннарын, а ол ышкаш Ак-Довурак хоорайны хаара туткан. Ук кожууннарның болгаш хоорайның абитуриентилери аай-дедир чорукче үе болгаш акша-хөреңги чарыгдавазы-биле дээди болгаш ортумак өөредилге албан черлеринче өөренип кирери-биле, документилерин тус-тус черлерге дужааптар аргалыг.

Комиссияның специалистери абитуриентилерге болгаш оларның ада-иезинге (хоойлу езугаар төлээлеринге) өөредилге албан черлеринче кирериниң шупту хевирлериниң дугайында консультацияларны берип, тайылбыр ажылын кылып турар. Ол ышкаш абитуриентилер сонуургаан айтырыгларынга харыыларын чогуур специалистерден билип ап, кандыг документилер херегин база оон-даа өске чугула билип алыр дээн чүүлдерин тус черлерге кожуун, хоорайдан ырак чорук кылбайн, билип алырынга таарымчалыг.

Мобильдиг комиссия Улуг-Хем кожуунга 25 абитуриентке хууда консультацияны эрттирип, ортумак профессионал өөредилге албан черлеринче 19 кижиниң документилерин хүлээп алган.

Ортумак болгаш дээди өөредилге албан черлеринче өөренип кирери-биле абитуриентилерниң документилерин 2022 чылдың июнь 20-ден эгелээш, июль 20-ге чедир хүлээр дээрзин сагындыраалыңар.

Абитуриентилерниң документилерин дараазында адресте хүлээп турар: Кызыл хоорай, Салчак Тока кудумчузу, бажың 14 (кол корпус). Ол ышкаш Тываның Өөредилге яамызында абитуриентилерге болгаш оларның ада-иезинге (хоойлу езугаар төлээлеринге) Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың ортумак болгаш дээди өөредилге албан черлеринче кирериниң база тускай сорулгалыг керээ-биле кирер талазы-биле айтырыгларга хамаарыштыр”изиг шугум” ажылдап турар. Айтырыгларны дараазында дугаарже долгап, айтырып болур: 8(39422) 6-11-45.

#минобразованиятыва #приемнаякомиссия #рпк2022 #мобильнаяприемнаякомиссия #спо

Предыдущая запись
В столице Тувы началась приемка детсадов после ремонта
Следующая запись
Тожунуң күш-ажылчы кижилерин алдаржыткан
Меню