Тыва дээди эртемниг эмчилерни өөредир

Бо чылын эмчиниң дээди өөредилге чериниң бюджет олуттарынче Тываның Кадык камгалал яамызы таварыштыр дужаап болур. Ооң эки талалары: керээниң негелдези езугаар айда 1000 рубль стипендияны алыр база өөредилгезин доозуп алырга, ажылга тургустунар магадылалдыг. Ынчалза-даа бюджет олутче шилилгени өөредилге чериниң негелдези-биле ниити үндезинге эртер. Бо таварылгада абитуриент бюджет олутче кирбезе-даа, төлевирлиг олутче кирер аргалыг.

Ниитизи-биле бо чылын 333 доозукчу эмчи мергежилин шилип алган. Ооң-биле чергелештир 1000 тыва студентилер эмчиниң дээди өөредилге черлеринде өөренип турар. Оларның иштинде бюджет олудунда 400 кижи бар. Ординатурада 175 кижи өөренип турар, 80 специалист ажылдап кээр. Тывага ам-даа 282 эмчи специалистери херек, ооң иштинде Кызылга – 145, кожууннарга – 136.

Эмчиниң дээди өөредилге черинче кирер күзелдиг аныяктарга эмчи Бежен-оол Торуш мынчаар сүмелээн:

— Аныяк-өскенниң мурнунда ам кол айтырыг тургустунган: кайнаар өөренип кирерил? Бо чылын бистиң республикавыста 2 муң ажыг өөреникчилер 11 классты доозар. Республиканың хөгжүлдезинге бедик мергежилдиг специалистер херек, ооң иштинде эмчилер база.

Кадрларны белеткээриниң талазы-биле улуг ажылды Тываның Кадык камгалал яамызы чорудуп турар. Бо чылын 120 бюджет олуттарын бистиң республикавыска тускайлаан: 90 – эмнелге херээ база 30 уруглар эмчизи. Тывага ажылдаар күзелдиглер-биле керээни чарар, оларга ажылдаар олуттар белен болур.
Ынчангаш аныяктар эмчиниң чымыштыг ажыл-ижин шилип ап, бюджет олудунче боттарының аас-кежиин шенээрин күзээр-дир мен. Шупту информацияны ТР-ниң Кадык камгалал амызының албан езу сайтызындан билип ап болур: minzdravtuva.ru

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Полицейжи болур күзелдиг
Следующая запись
Аныяктар хүнү: спортчунуң бодалы-биле…
Меню