Доозукчуга сөс

Бо чылгы школа доозукчуларының күрүне шылгалдалары адакталып турар. Баштайгы дужааган шылгалдаларның түңнелдери билдинип келгилээн.

Кызылдың 9 дугаар гимназиязының 9 в клазының тергиин өөреникчизи Донгак Николь база-ла өске эш-өөрү-биле кады күрүне шылгалдаларын дужаап дооскан болгаш, сөөлгү дужааган эртемнериниң демдектерин манап турар. Никольдан экзаменнерге канчаар белеткенип турганының база шылгалдаларга хамаарыштыр өөреникчиниң бодалдарын, улаштыр кандыг сорулгалар салып алганының дугайында айтыраравыска, ол мынчаар чугаалап берди:

— Бо чылын мен 9-ку классты доозуп тур мен. Күрүнениң түңнел шылгалдалары деп адап турары экзаменнерге шагдан тура белеткенип эгелээн бис. 8 класска кээривиске, башкыларывыс бисти шылгалдалар дужаарының чуруму-биле таныштырып эгелей берген турганнар. Боттарывыс база харыысалгавыс бедидип, 8-ки класстан-на янзы-бүрү сайттар-биле таныжып, шылгалдаларга белеткенириниң аргаларын дилеп тып турдувус. 9-ку класска келгеш, сентябрьдан тура-ла шуут-ла шылгалдаларга белеткенип кириптивис.

Мен бодум ийи албан дужаар орус дыл, сандан аңгыда, обществознание болгаш тыва дыл эртемнерин шилип алдым. Шылгалдаларга өскээр халас үе чарыгдавайн белеткенип турдум, башкыларымның берген онаалгаларын үезинде күүседип ап, ооң соонда шын-мегезин хынадып, билбейн барган чүүлдеримни айтырып ап тургаш белеткендим. Шылгалдалар үезинде улуг-ла бергедээшкиннерге таварышпадым, чүл дээрге шупту келген айтырыглар кичээлдерде болгаш белеткелдер үезинде башкыларывыстың тайылбырлап берип турганы өөренген чүүлдеривис болур чорду. Ынчангаш өөреникчи бүрүзү үргүлчү кичээлдеп, өөредилгеге эки хамаарылгалыг болур болза, шылгалдаларга бергедешпес деп түңнелге келдим.

Шылгалдаларны дужаарының чурумун херек кырында көрдүм, элээн шыңгыы болур чорду. Эжик аксынга кирер черден тура хыналданы эртер. Демир дилээр херексел-биле хынаар, ол дээрге телефон, техника аймаа чажырып суп албаан бе деп хынап турары ол чорду. Оон кижи бүрүзүнүң паспортун хынап, чуруу-биле шүүштүрер. Каш дакпыр хыналданы эрткеш, хувааттынган аудиториязынга кирип олуруп алыр. Шагы келирге, организатор башкылар экзаменни эрттирериниң чуруму-биле таныштырып инструктажты эрттирер. Тик 10 шак чедерге, бистиң кылыр ажылдарывысты көрүп олурувуста-ла, парлап үндүрүп бээр. Белеткенип турган кижи бүрүзү шылгалдаларны бергедээшкин чокка дужаап аптар деп чүүл шын бооп турар, ынчангаш соовустан өзүп олурар дуңмаларывыска эки белеткенирин чагыыр-дыр мен.
9-ку классты дооскаш, ортумак өөредилге черлери дужаап кирерин бодвайн тур мен, улаштыр 10-11 класстарга өөренирин черле шагда-ла планнап алган мен. 11 классты доозуп, Күрүнениң чаңгыс аай шылгалдаларын дужаап алгаш, дээди өөредилге черинче дужаап кирер сорулгалыг мен.

Бодумнуң чаңгысклассчы эш-өөрүмге шилип алган өөредилге черлеринче дужаап кирип алырын, келир үеде шилип алган мергежилинге чедиишкинниг өөренип алырын күзээр-дир мен.

Малина СОЛУН-ООЛ

#ЕГЭ

Предыдущая запись
Добрые Сердца Тувы провели влажную уборку в Хурээ «Цеченлинг»
Следующая запись
Безопасное лето: о мерах предосторожности на воде
Меню