Тывада Барыын-Хемчик биле Бии-Хем кожууннарның чурттакчылары чаагайжыдылга девискээрлери дээш эң идепкейлиг бадылап турар

2024 чылда чаагайжыдар хөй-ниити девискээрлерин Тываның чурттакчылары идепкейлиг шилип турарлар. Апрель 24-түң көргүзүү-биле алырга, https://17.gorodsreda.ru/ порталда чоруп турар бадылаашкынга 16,8 муң кижи үнүн берген. Дүүн кежээ, бир хонук эрте бергенде, ооң саны 25 муң четкен. Апрельдиң 15-те бадылаашкын эгелээнин сагындыраал. Порталды ажыглаарындан аңгыда, хөй-ниити черлеринде дежурныйлап турар волонтерларның дузазы-биле муниципалиттер сайтыларынга бодунуң шилилгезин айтып болур.
Бо удаада республиканың шупту муниципалдыг тургузугларындан 62 төлевилел чаагайжыдылгаже кордап турар. Дараазында чылда оларның 30-ин боттандырар. “Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри” регион төлевилелиниң күүселдези-биле программаны акшаландырар.
Регионнуң идип үндүрген объектилери 51,5 муң үнден эвээш эвес санны алыры – акша-хөреңгини алырынга кол негелде. Ынчангаш республиканың баштыңы Владислав Ховалыг бадылаашкынның эгелээнин дыңнадып тура, аңаа сонуургалдыг болгаш демниг киржир кылдыр чаңгыс чер чурттугларын кыйгырган. Бо чылын саналдаан инициативаларның элээн кажы ТШО киржип турган дайынчы оолдарның чырык адынга тураскаатканын демдеглээн. “Чамдык черлерге “Алдар аллеязын” кылыр чадавас” – деп, ол чугаалаан.
Чазакка эрткен аппарат хуралында, республиканың тудуг сайыды Аяс Хунай-оол бо чылын республиканың муниципалдыг тургузуглары элээн идепкейжи болуп турарын, ынчангаш бадылаашкын эки темпиде дээрзин демдеглээн. Барыын-Хемчик биле Бии-Хем кожууннарның чурттакчылары боттарының девискээрлерин чаагайжыдып алырынга элээн сонуургалдыын ол айыткан. Сүт-Хөл, Каа-Хем, Улуг-Хем, Өвүр, Кызыл, Эрзин база Тес-Хем кожууннарның чурттакчылары элээн шүшпең чоруп турар. Кызылчылар база таңдыжылар оон-даа дора. Бир эвес сөөлгү черде кожууннар ол-ла хевээр турар болза, чаагайжыдылга программазынче кирбейн барып болур хевирлиг.
Информастыг тайылбыр ажылын күштелдирип, волонтерларның ажылын шапкынчыдарын Тываның найысылалының мэри Карим Сагаан-оолга база чыдып каан кожжуннар удуртукчуларынга дааскан.
Бадылаашкын майның 31-де доостурун, аңаа Тываның 14 хардан өрү назылыг шупту чурттакчылары киржип болурун сагындыраал.

Предыдущая запись
Дагдыныкчы ава, башкы
Следующая запись
 Жителей Тувы приглашают принять участие в новых форматах акции «Бессмертный полк»
Меню