«Сактыышкынның сады» акция уруглар садында

Ада-чурттуң Улуг дайынының 75 чылдааны-биле РФ-тиң Президентизи В. Путин бүдүн чуртка Сактыышкынның болгаш алдарның чылы кылдыр чарлаан. Ооң иштинде «Сактыышкынның сады» акция кирип турар. Ук акция-биле бо чылын Россияның девискээринге 27 сая аңгы-аңгы ыяштарны олуртуру көрдүнген. 27 сая деп сан анаа тыптып келбээн. Ада-чурттуң Улуг дайынынга 27 сая дайынчылар бажын салган болуп турар. Ынчангаш оларның маадырлыг чоруун дараазында салгалдар утпайн, сактып чорууру-биле бүгү Россияга 27 сая ногаан ыяшты олуртуп, «Сактыышкынның садын» өстүрери көрдүнген.
Бистиң республика база «Сактыышкынның сады» акцияга идепкейлиг киржип турар. Сактыышкынның чылында 4595 ногаан ыяштарны олуртуру көрдүнген. Тыва Арат Республикадан Ада-чурттуң Улуг дайынынче чоруткан эки турачыларның саны аңаа дең.
ТР-ниң Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы бо удаада Кызыл хоорайның 25 дугаар уруглар садынга 25 хадыны олурткан.
— «Сактыышкынның сады» акция-биле Кызыл хоорайның девискээрин ногаанчыдып турар бис. Бо удаада уруглар садында бичии, аныяк хадыларны тарып турарывыс бо. Бо акцияның мурнунда Чазак Баштыңының киржилгези-биле Кызыл кош тураскаалынга ыяштарны олурткан бис. Чыл дургузунда улуг автомашина оруктарының кыдыын дургаар, хоорайның өске-даа девискээрлерин ногаанчыдып, ыяштарны олуртуп турар бис. Ыяштар олуртурунга эң таарымчалыг үелер чазын, күзүн болуп турар. Аныяк хадыларны олуртуп каарывыска, улаштыр уруглар садының ажылдакчылары хүлээнип алгаш өстүрерлер. Оларны канчаар ажаап-карактаарын шуптузун тайылбырлап бээр бис – деп, ТР-ниң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдының оралакчызы Артыш Салчак дыңнатты.
2021 чылда ТАР-ның 100 чылынга тураскаадып, республиканың хоорай, суурларын ногаанчыдары-биле, 8082 янзы-бүрү ыяштарны олуртуру планнаттынган.
#садпамяти #акция #Победа75 #Победа75_Тыва #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Спрашивали? Отвечаем
Следующая запись
Тываның чонун гриппке болгаш ОРВИ-ге удур тарыыр план 66 хуу күүсеттинген
Меню