«Сактыышкынның сады» акция уламчылап турар

Ада-чурттуң Улуг дайынының 75 чылдааны-биле РФ-тиң Президентизи В. Путин бүдүн чуртка Сактыышкынның болгаш алдарның чылы кылдыр чарлаан турган. Ооң иштинде «Сактыышкынның сады» акция кирген. Ук акция езугаар Россияның девискээринге 27 сая аңгы-аңгы ыяштарны олурткан. 27 сая деп сан анаа тыптып келбээн. Ада-чурттуң Улуг дайынынга 27 сая дайынчылар бажын салган болуп турар. Ынчангаш оларның маадырлыг чоруун дараазында салгалдар утпайн, сактып чорууру-биле бүгү Россияга 27 сая ногаан ыяшты олуртуп, «Сактыышкынның садын» өстүрген.
Оон бээр бистиң республикавыстың чурттакчылары «Сактыышкынның сады» акцияда идепкейлиг киржип эгелээн. Сактыышкынның чылында 4595 ногаан ыяштарны олурткан. Тыва Арат Республикадан Ада-чурттуң Улуг дайынынче чоруткан эки турачыларның саны аңаа дең.

Бо чылын «Сактыышкынның сады» акция республиканың янзы-бүрү девискээрлеринге эрткен.

Лада Хертек, Кызыл хоорайның чурттакчызы, «Салгал» уруглар садының эргелекчизи: — «Сактыышкынның сады» акциязы чурттуң, өг-бүлениң, коллективтерниң төөгүзүн кадагалаары-биле амыдыралда боттанып турар. Мен, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады болганымда, «Салгал» уруглар садының кижизиттирикчилери база ада-иелер-биле ук акцияга кириштим.
«Сактыышкынның сады» — ада-өгбелеривистиң маадырлыг чоруун сактып, ону кадагалап арттырары сорулгалыг акция. Ногаан аллеяны тарып тура, кижи бүрүзү чүгле акцияга киржип эвес, а бойдус-хүрээлелди экижидип турары ол болур. Оон аңгыда ол ада-өгбелериниң, уруглар садының, эш-өөрүнүң, башкыларының дугайында сактыышкынны арттырар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Тывада Сайгарлыкчы чоруктуң неделязы эртип турар
Следующая запись
«Мөген-Бүренниң эртинези» музейниң чуруу
Меню