«Чаа сорук» төлевилелдиң киржикчизи

Чиңгис Оюн биле Айлана Ооржактар – хөй ажы-төлдүг өг-бүле. Таңды кожууннуң Успенка суурунуң чону «Чаа сорук» төлевилелинге киржири-биле оларны деткээн. Өгнүң эр ээзи – эрткен неделяда болган Адалар чөвүлелиниң киржикчизи.
Ол республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Чаа сорук» төлевилелиниң аайы-биле ажылдап эгелээнин мынчаар таныштырган: — Мен бир дугаарында ук төлевилел дугайында кат-иемден дыңнаан мен. Оон херек документилерни чыггаш, чагырга черинче дужаапкан бис. Суурнуң чону бисти деткээн. Дараазында чада аайы-биле кожуунга, республикага база эрте берген бис. Бо чылдың июнь айга чедир кыштаг, кажаа-хорааны кылгаш, 20 инекти күрүнеден хүлээп алдывыс. Мал-маган ажылы-биле ооң мурунда-ла таныш бис. Ол талазы-биле улуг бергедээшкиннер турбас деп бодап тур мен. Алган инектеривистиң 5-6-зы чайын төрүпкен. Амдан эгелеп оларның ажыын көрүп эгелээн бис. Хүннүң-не сүдүн, сметаназын, творогун саткаш, ооң-биле кывар-чаар материалдар садып, сиген-ширбииливис белеткеп алдывыс. Ам 3 кызымның келир үезинге бүзүрелдиг болдум. Удавас 4 дугаар оолду манап турар бис. Ол өзүп келгеш, мээң чөленгиижим болур. Биске көргүскен бүзүрелди бадыткап, кызып ажылдаар бис.
Уругларының улуг дузалакчызы, харын-даа дагдыныкчызы Даң-Хаяа Ооржак (Айлананың авазы) «Тываның аныяктарын» таварыштыр өөрүшкүзүн, сагыш-сеткилин илереткен: «Шолбан Валерьевич бо мындыг оолдарга улуг деткимчени берип, шынап-ла, бүзүрээн болуп турар. Амыдыралдан халбактанып, туттунзун дээш деткимчени көргүскен. Канчап черле кыспас боор, бүзүрелин ышкынмайн, ийи чылда кызымак ажылдааш, оон дараазында киржикчилерге эки боору-биле, ынча шыырак малды дедир хүлээдип шыдаптарывыска бүзүрээр бис. Ие кижи-дир мен. Уруг-дарыымны кыдыындан чагып-сургап, шыдаар шаамче дузалажып, деткип чор мен. Ынчангаш ие сеткилимден даргага канчаар-даа аажок өөрүп, черге чедир мөгеер кижи-дир мен. Сүдүн саггаш, сметана, творогту кылып, ону садып-сааргаш, баштайгы орулгазын көрүп, билип эгелээннер. Көдээ ажыл-агый ярмаркаларында киржип турарлар. Чогум суурга ол саттынмас, кожуун төвү азы хоорайже кирип келгеш садар. Кызыл хоорайда дугуржуп алган каш организацияларывыс бар. Оларга эккеп дужаап турар бис.
Оон аңгыда кожууннуң, суурнуң чагыргалары бистиң-биле кончуг холбаалыг ажылдап турар, магалыг чүве-дир. Чоокта чаа кажаа чылыглаарынга суурнуң культура төвүнүң ажылдакчылары дузалашты. Удуртукчузу Антонина Көк-ооловна ажылдакчыларын удуртуп, кажааны малгаштап, чылыглажып бердилер.
Тыва чазаавыстың мурнундан кыштагны, малды берип каан. Ам чүгле бурунгаар сайзыраарывыс арткан. Мал-маганның баш санын ам-даа өстүрүп, саан-савазын болбаазырадып, ак чемнер садар бичии садыгжыгаш кылып алырын бодап турар бис. Черле чоорту бүде-ле бээр боор.
Аржана ЧАМЗЫРЫН
#чаасорук #губернатортөлевилели #Адахүнү #эрмөзү #тыванын_аныяктары #сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Назы четпээн уруглар ортузунда кем-херек үүлгедиишкини
Следующая запись
Төөгү: курсантыларның эрес-маадырлыг чоруу
Меню