Шахматка республика чемпионады

 

 

Чоокта чаа ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт факультединге республиканың бирги чери дээш шахмат маргылдаазын республиканың аныяктар херектери болгаш спорт яамызының база шахмат федерациязының удуртулгазы бедик деңнелге болуп эрткен. 

Маргылдааның кол сорулгазы эң шыырак ойнакчыларны илередири база оларның аразынга белеткелди чорудары. Оон март 17-ден эгелеп Кемерево хоорайга  СФО-нуң бирги чери дээш болур маргылдаага чедиишкинниг киржири болур.

Маргылдааның кол секретары Сергей Тюлюштун дыңнадыы-биле эр улуска 12, херээжен улуска 30 шилиттинген шыырак ойнакчылар аразынга  1 дугаар разряд  база спорт мастеринге кандитат  адды күүседир дээш бедик деңнелге ойнааннар. Эр шахматистерниң аразынга спорт мастеринге кандидат 7 ойнакчы, артканнары 1-ги разрядчылар база оларның аразынга №1 школаның 7 классчызы Далаан Байыр киришкен. Херээжен ойнакчылар аразынга  7-10 харга чедир 9 ойнакчы, 11-14 харлыг 4 ойнакчы база 17 улуг ойнакчылар, шупту 1-3 дугаар разрядтың шахматистери киришкеннер.

Маргылдааның  дүрүмү- биле 9 оюндан 6,5 балды  херээжен ойнакчылар аразынга алыр болза 1 дугаар раз¬ряд нормазын күүседири.Эр улус аразынга 9 оюндан 6,5 баллды алыр болза спорт мастеринге кандитат деп атты алыр.  Алды хүн үргүлчүлээн малгыдааның түңнелинде эки ойнаан шыдыраачылар илерээн.Оларның санынга бодунуң эрес-дидим оюну-биле хамык улусту кайгаткан 8 харлыг № 4 школаның 2 класстың өөреникчизи Арсения Ойдуп хамааржыр. Ол чүгле 2013 чылда республика чемпиону Айлана Монгушка база 2014 чылдың чемпиону Айсуу Монгушка уттурган. База бо чемпионаттың  2 дугаар призеру Херелмаа Манзырыкчы-биле хайымнааш, 6,5 санны алгаш, 1 разряд нормазын күүсеткеш, 4 дугаар черни алган. Арсенияның ачазы база тренери Александр Ойдупка ужуражып, уруунуң эки чедиишкиннерин айтырдым.Ол болза бо чылын январь 4-11 хүннеринде Омск хоорайга Россия кубогунуң эге чадазынга киришкеш 10 оюндан 6 санны алгаш апрель 20-30 хүннеринде  Сочи хоорайга Россияның бирги лигазынга киржир эргени алган болду. Сукпак школазының 7 классчызы Кежикмаа Энге-Байыр 5 санны алгаш 2 дугаар разряд нормазын дужаап алган, тренери Чечек Ховалыг. Ол ышкаш Сукпактың агролицейинден  7 и 8 класстың өөреникчилери Норжун Монгуш биле Даң-Хая Хумбун идепкейлиг ойнааннар, тренери Артур Монгуш. 

Маргылдаага бир дугаар черни алгаш республиканың ийи дакпыр чемпиону деп атка, ТувГУ-нуң физико-математика факультединде түр када декан, п.э.к, болгаш алгебра геометрия кафедразында доцент  Айлаана Монгуш төлептиг болган. Ийи дугаар черни ТИКОПР-ның специализи Херелмаа Манзырыкчы алган.Үш дугаар черни ТувГУ-нуң физико-математика факультединиң 2-ги курсчузу Айсуу Монгуш алган.  Эр улус аразынга Эдик Ховалыг бирги черни алгаш республиканың 4 дакпыр чемпиону болуп шылгараан. Ийи дугаар черни билиг-шынар институдунуң  шыдыраа талазы-биле спе¬циализи Долаан Салчак алган. Үш дугаар черни Херел Сандай-оол алгаш 5-дакпыр призер деп атка төлептиг болган.Маргылдаа үезинде улуг, биче, хоочун шыдыраачылар-биле ужуражып үзе-бодалдарын сонуургап, чугаалаштым. Оларның бодалдары колдуу чаңгыс аай болгаш шупту бистиң республикада шыдыраага ойнаарлар шагдан тура хөй деп бадыткааш база тыва шыдырааны бо чылдың шагаадан эгелеп катап сайзырап эгелээнин өөрүп чугаалаар болду. Ындыг болза даа оларның чаңгыс хомудалы  делгем дериг-херекселдерлиг, ойнаарынга, дыштанырынга эки байдалдарлыг  шахмат залының чогун демдегледилер.

 

Алексей ЧАМБАЛ-ООЛ. 

 

Рубрика: 

sitemap