Үлегерлиг аныяк кижи

КЕМ-ХЕРЕК ҮҮЛГЕДИИШКИННЕРИН БОЛДУРБАЗЫ, ХӨЙ-НИИТИНИҢ КОРУМ-ЧУРУМУН ТУДАРЫ, УЛУСТУҢ ЭРГЕ-АЖЫЫН КАМГАЛААРЫ

Иштики херектер орган­нарында аңгы-аңгы эрге-ду­жаалда үре-түңнелдиг ажылдап чоруур аныяктар кө­вей. Чон-биле дорт ха­рыл­заалыг, кыштың соогу, чайның изии дивейн, кудум­чуларда хөй-ниитиниң корум-чурумун тудуп ажылдап чо­руур патруль албанында ажыл-хүлээлгезин күүседип чоруур оолдарның аразындан аныяк полицейжи Орлан Сат-биле ужуражып-чугаалажыр аргалыг болдувус.
Полицияның лейте­нан­­тызы Орлан Сат иш­тики хе­ректер орган­на­рының шугумунга 2009 чылда ажыл­дап эгелээн. Амгы үе­де аныяк полицейжи Кы­зыл хоорайның иштики херектер эргелелинде па­­т­руль ал­банының ин­спектору болуп ажыл­дап чоруур.

Уран-шеверлерниң онзагай кылыглары

Бистиң республика мал ажыл-агыйлыг. Тос чүзүн малывыстың дүгүнден кандыг-даа кы­лыгларны шеверлеп, бү­дүрүп алыр аргавыс бар-дыр. Чеди чүзүн ма­лывыстың дүгүнден суй-белектерни сиил­биир, нарын,чараш каас­талгаларны тывы­зык­сыг, шеверлеп кы­лы­рынга уругларның ажылдарын онзалап дем­деглеп болур.

Страницы

sitemap