Үлегерлиг аныяк кижи

В поездку возьмите с собой фотоаппарат и отличное настроение...

В июле, как известно, начинается горячая пора отпусков. Задолго до наступления желанного времени, многие начинают задумываться, где и как его провести. Кто-то останется в городе, кто-то проведет лето на даче, а кто-то будет оздоравливаться на аржаанах и курортах. Большинство же молодых людей предпочитает путешествовать. В какие края направиться? Не каждый может без труда на него ответить.  Но все же, многие желают побывать в разных местах, в далеких странах, приобрести новые впечатления и открывать для себя загадочные, удивительные страны.

 О своих путешествиях согласилась нам рассказать сотрудница одного из туристических агентств Кызыла Екатерина Дувектер. Она поделилась со своим опытом, впечатлениями, секретами хорошего отдыха.

Күдер Тыт-оол: «Амгы үеде Тиилелге хүнүнге таварыштыр болуп эртер улуг парадка белеткенип тур бис»

Май 9 — Улуг Тиилелгениң хүнүн таварыштыр амгы үеде Тывадан дашкаар шериг хүлээлгезин күүседип чоруур аныяк солдат болгаш спортчу Күдер Тыт-оол-биле интервьюну телефон дузазы-биле кылдывыс. Ол 1992 чылдың июль 15-те Тес-Хем кожуунга төрүттүнген, школачы үелери Кызыл хоорайга эрткен. Азарганчыг чажындан хүреш сонуургаар болгаш, 9-ку классты доозупкаш, кожавыс Моолдуң Шонхор университединче өөренип чорупкан. Тываның хөй аныяк шыырак мөгелери ук өөредилге черин доосканын тыва хүреш аарыкчылары билир боор. Күдер амгы үеде Алтай крайныңАлейск хоорайныңшериг кезээнде миномет-артиллериязында албан-хүлээлгезин күүседип турар.

ЭР КИЖИНИҢ СҮЛДЕЗИ

Барыын-Хемчик кожууннуң МУБ «Алдын-Булактың» ирт кадарчызы аныяк малчыны Викентий Күжүгет Амур облазынга шеригни ужар чүүл кезээнге эрттиргеш,

ада-иезиниң соон салгап, малчыннап ажылдаандан бээр 14 чыл чедип турар.

СУУРУВУСТУҢ ШЕВЕР КЫЗЫ

Мен маңаа бистиң  Мугур-Аксы суурда чоннуң  хүндүткелин чаалап алган аныяк кыстың  дугайын бижикседим. Ону Делгер-оол Азиата Иргитовна дээр. Бажың-балгатты-даа тударда баштай таваан салып алгаш, ханаларын тудуп үндүрер болгай. Ооң  дааранып өөрениринге авазы Делгер-оол Зоя Иргитовна дузалап, деткимчени көргүскен. Ол — Мугур-Аксынга даараныр комбинат турда, аңаа эки ажылдап, шаңнал-макталдыг чораан хоочуннарның  бирээзи. Азиата 7-8 класстарга тургаш-ла, чуга хептерни бышкаш, даараптар апарган.

«Tuva Team» — бот-тывынгыр, идепкейлиг аныяктар командазы

Чоокта чаа январь 4-те Тываның
В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга сураглыг артист, бүдүн Россияның аныяктарының ынак ыраажызы Бахти концердин эрттирген. Бахтини Тываже «Tuva Team» деп команда чалаан. Ол дээрге Кызылдың дүнеки-клубтарында темажыткан кежээлер эрттирип турар алды — 20-25 харлыг аныяктардан тургустунган бот-идепкейлиг бөлүк. «Tuva Team» командазы ажылын чаа эгелээн-даа болза, аныяктарның аразында ат-алдарын тыва бергеннер. Оларның эрттирип турар кежээлери бедик деңнелдиг, улуг хоорайлардан-даа чыда калбас. А чоокку үеден эгелээш «Tuva Team» Кызылдың өскүс болгаш чединмес уругларынга дузаламчы ажылын база чедирип эгелээннер.   Бо бот-идепкейлиг аныяктар-биле ужуражып, кылып турар ажылының болгаш эрттирген улуг концердиниң дугайында номчукчуларга сонуургадып көөр деп бодадым. Ужуражылгаже команданың үжү— Валера, Линда, Радомир келдилер.

Страницы

sitemap