Үлегерлиг аныяк кижи

АЖЫЛ-ИШЧИ ӨГ-БҮЛЕНИҢ ЭЭЛЕРИ

Тываның чурттакчыларының хар-назынын ап көөр болза, ортумак назыны 30 хар. Бо удаада солуннуң номчукчуларын Аяс болгаш Байлак Доспаннарның өг-бүлези-биле таныштырар-дыр бис. Аяс — хуу сайгарлыкчы, ол — пилорама ээзи, а өөнүң ишти Байлак – башкы. Аныяктар ийи ажы-төлү-биле Кызыл кожууннуң Сукпак сумузунда чурттап турарлар.

ЦИРК АРТИЗИ

 

Уран чүүлдуң эң-не солун болгаш берге адыры цирк  болур деп бир-ле угаанныг кижи чугаалаанын сактыр мен. Хайлыг, ооң ат-бажын сагынмас-тыр мен, ол-даа канчаар.

Бо хүн силерге дыка солун кижилерни таныштырар бодай-дыр мен. Олар база-ла тывалар, тывалар боорда талантылыг тывалар. Кызылга бо чайын болуп турган циркти сактыр боор силер.

Ук концерттиң кол маадыры Хертек Демир-биле бо хүн таныжып көрээлиңер.

Арат МАЙЫНДЫ: «РФ-тиң Чазааның стипендиязын алганымны душ бооп билген мен»

Ноябрь 17-де студентилер хүнүн бүдүн делегейде байырлаан. 1941 чылда Лондонга бүгүделегейниң студентилериниң фашизмге удур чыыжының үезинде бо хүннү тургускан.

Студентилерге ажыл тывары

Студенчи отрядтар эрткен векте Совет күрүнениң сайзыралынга улуг үүлезин киирген дээр болза хөөредиг эвес болур. Казахстанның кур черин көдүреринге, демир-оруктар чорударынга, Байкал-Амур оруун тударынга дээш оон-даа өске хемчээлдерге киришкеннер болгай.

«ӨГ-БҮЛЕ ДЭЭРГЕ АҢГЫ КҮРҮНЕ-ДИР»

Июль 8 – Бүгү Россияның өг-бүлениң, ынакшылдың болгаш шынчы чоруктуң хүнү. Ону 2008 чылдан эгелээш демдеглеп эгелээн бис, оон бээр 5 чыл эрткен. Байырлалды он сес чүс чылда чурттап чораан ыдыктыг Петр болгаш Феврония Муромскийлерниң чырык адынга тураскааткан. Байырлал ам-даа аныяк, ынчалза-даа ону бүгү Россияда болгаш бистиң Тывада чылдың улуг сонуургал-биле эрттирип турар.

Бо удаада силерни Кызыл хоорайда чурттап чоруур Надежда болгаш Шораан Сереннерниң өг-бүлези-биле таныштырыксадывыс. Сереннер боттары чеже-даа аныяк болза, өг-бүлези улуг – кыстыг, оолдуг болгаш амгы үеде үш дугаарын база манап турарлар. Шораан ТКУ-да аныяк башкы, аспирант, а Надежда уруг манап турар, ынчангаш бажыңында уруглары-биле олурар. Бистиң-биле өгнүң кыс ээзи ужуражып, чугаалашты.

Страницы

sitemap